قسمتی از متن پایان نامه :

 • جامعه و نمونه دادها
 • در این پژوهش، حجم نمونه برابر تعداد شرکت‌های موجود در جامعه آماری می باشد که از کلیه ویژگی‌ها و شرایط ذیل برخوردار باشند:
  1-  به مقصود قابل‌مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  2-   جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ) نباشد.
  3-   کلیه داده‌های مورد نیاز پژوهش برای شرکت‌های مورد مطالعه موجود باشد.
  4-   معاملات سهام شرکت طی دوره پژوهش بیش از 3 ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نباشد.
  5-  حداقل برای 2 سال متوالی در دوره زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار حضورداشته باشند.

 • روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها
 • با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش  کتابخانه‌ای بهره گیری می گردد. در این روش، آغاز با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد. در ادامه با بهره گیری از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره آورد جدید، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می گردد.

 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد . پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی بر اساس داده‌های تاریخی می‌باشد.پس می‌توان آن را از نوع پس رویدادی  طبقه‌بندی نمود. در این‌گونه تحقیقات، محقق به مطالعه علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک ارتباط آماری هست که هدف مطالعه این ارتباط می‌باشد . همچنین متغیرها قابل دست‌کاری نیستند.در تحلیل داده‌های این پژوهش آزمون رگرسیون چند متغیره به روش کمترین مربعات و با بهره گیری از نرم‌افزار spss به اقدام  آمد. پس آغاز متغیرهای پژوهش محاسبه سپس در ستون‌های excel گردآوری می گردد.آنگاه با در نظر داشتن مدل آزمون فرضیات پژوهش، آزمون‌های رگرسیون انجام می گردد .

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  پاسخی بگذارید