قسمتی از متن پایان نامه :

5ـ3ـ1 ـ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد دگرگونی اساسی در سامانه گزارشگری مالی اقدام گمرک استان ضروری به نظرمی رسد باتوجه به نتایج حاصل ازپژوهش درقالب پیشنهادهای زیرارائه می گردد.
با در نظر داشتن تایید فرضیه شماره1 یعنی سامانه تامین اعتبار گمرک شیراز فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه را دارا می باشد . پس مطابق با یافته های فرضیه اول پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.
ـ با در نظر داشتن اینکه سامانه تامین اعتبار در اکثر گمرکات استان وجود خارجی ندارد پیشنهاد می گردد. گمرک ملزم به ایجاد سامانه تامین اعتبار در مجموعه مالی خود گردیده تا با استقرار یک سامانه تامین اعتبار مطلوب امور مالی گمرک بتوانند بین درآمدها و هزینه های متناسب آنها طبق موازین و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه گمرک  ارتباط مستقر کند ، تا گمرکات  استان بتوانند برای گزارشگری مالی اطلاعات مالی کافی داشته باشند.
با در نظر داشتن تایید فرضیه دوم یعنی سامانه حسابداری مورد بهره گیری در گزارشگری مالی گمرک شیراز فاقد توانایی گزارش دهی صورتهای مالی به نحو مطلوب می باشد. مطابق با یافته های فرضیه دوم پیشنهادهای زیر ارایه می گردد.
ـ در سامانه مالی  گمرکات استان مبانی حسابداری دولتی نقدی می باشد. یعنی شرط اصلی برای ثبت درآمدها وصول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها به شمار می رود که به گونه معمول فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی می باشد که چرخه گزارشگری مالی  گمرک را معیوب نموده می باشد. پیشنهاد می گردد به مقصود بازتاب رویدادهای مالی ( حسابهای دریافتنی ـ حسابهای پرداختنی ـ اسناد دریافتنی و پرداختنی ـ ودارییهای ثابت ) گمرک شیراز از روش حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی بهره گیری نمایید
ـ به مقصود ثبات رویه در تهیه گزارشگری در سامانه مالی گمرک شیراز به مقصود ایفای مسئولیت پاسخگوئی مطلوب بکارگیری یک سامانه نرم افزاری مالی یکپارچه ضروری به نظر می رسد و همچنین با عنایت به یافته های این پژوهش در مورد سطح تحصیلات و دانش فنی کاربران سامانه بالا آموزش مستمر و منسجم و متناسب با سامانه نرم افزاری یکپارچه برای پرسنل بخش سامانه های مالی گمرک  استان پیشنهاد می گردد.
با تایید فرضیه سوم یعنی سامانه خزانه داری گمرک شیراز فاقد قابلیت لازم مورد اننظار از یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه می باشد و با در نظر داشتن یافته های پژوهش حاصل از سوالات فرضیه سوم پیشنهاد می گردد.
ـ مدیریت  گمرک شیراز با ایجاد یک سامانه مالی منسجم برای ایجاد کنترل داخلی مطلوب و پاسخگو از راه جداسازی واحد درآمد از امور مالی و تقسیم وظایف برای ثبت منظم رویدادهای مالی مربوط به دریافت و پرداخت مطلوب وجوه با تجمیع درآمدهای داخلی و عوارض دریافتی از راه کمک های دولت در واحد درآمد ، و تجمیع کلیه پرداخت ها مانند پرداختهای مربوط به تنخواه گردان در واحد حسابداری برای ایجاد یک منبع مالی مناسب که برای پاسخگویی سامانه گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد ، اقدام نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید