قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه 3: سهولت عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.
نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (9.25)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای میزان رضایتمندی مشتریان از سهولت بهره گیری، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.
فرضیه 4: دسترسی عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (6.20)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای میزان رضایتمندی مشتریان از عامل دسترسی، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.
فرضیه 5: اطمینان عامل مؤثری در رضایتمندی مشتری در بانکداری الکترونیک می باشد.
نتایج: با در نظر داشتن قدر مطلق t محاسبه شده (14.21)  که از  t بحرانی جدول (1.96) در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 179، بزرگتر می باشد (یا به بیانی دیگر سطح معنی داری آن از 0.05 کوچکتر می باشد، 0.05p=0.000<)، فرض صفر رد می گردد. پس با احتمال 95 درصد اظهار می کنیم که بین میانگین به دست آمده و میانگین مورد انتظار (3) تفاوت معنی داری هست و میانگین به دست آمده برای میزان رضایتمندی مشتریان از عامل اطمینان، از میانگین مورد انتظار به صورت معنی داری بالاتر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش