قسمتی از متن پایان نامه :

4-4 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیه های پژوهش  در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. بمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) آزمون چاو

نتایج مربوط به آزمون  برای مدل‌ رگرسیونی پژوهش حاضر در جدول 4-3 نشان داده شده می باشد.
در مورد مدل های اول و دوم با در نظر داشتن سطح معناداری نتایج آزمون چاو  نشان می­دهد فرض  (مدل تلفیقی) تایید نمی­گردد. به اظهار دیگر، آثار فردی یا گروهی هست و بایستی از روش داده­های تابلویی(پانل) برای بر آورد مدل رگرسیونی پژوهش بهره گیری گردد که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد.
اما در خصوص مدل های سوم و چهارم نتایج آزمون چاو  نشان می­دهد فرض     (مدل تلفیقی) تایید می­گردد. به اظهار دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و بایستی از روش داده­های تلفیقی برای برآورد مدل رگرسیونی پژوهش بهره گیری گردد لذا نیاز به انجام آزمون هاسمن نمی باشد.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، بایستی روش بهره گیری در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین مقصود از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد.
در آزمون هاسمن فرضیه  مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را پیش روی فرضیه   مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می نماید.
نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول و دوم در جدول 4-4 نشان داده شده می باشد. نتایج نشان داده که آماره  آزمون هاسمن برای مدل­های  اول و دوم به ترتیب برابر با 711/29 و 126/37 بدست آمده می باشد که در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشند که حاکی از تایید فرضیه  می باشد، لذا با در نظر داشتن آمون هاسمن برازش مدل‌ رگرسیونی اول و دوم  این پژوهش با بهره گیری از مدل داده‌های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید