قسمتی از متن پایان نامه :

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات

 • حساسیت سرمایه­ گذاری- جریان­های نقدی[1]: ارتباط بین انحرافات معنی­دار اقتصادی در سرمایه­گذاری با انحرافات به وجودآمده در جریان­های نقدی.
 • (b محدودیت­های مالی[2]:
  شامل مواردی می­گردد که از داخل ویا خارج از شرکت نشاًت گرفته و مانع ورود جریان­های  نقدی بوده و یا باعث خروج جریان­های نقدی از شرکت می­گردند.مانند میزان سود تقسیمی، اندازه شرکت، سن شرکت و درجه بندی سرمایه­گذاری شرکت.
  (cنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[3] :
  برابر با( جمع دارایی­ها منهای ارزش دفتری سهام عادی منهای مالیات های انتقالی به دوره­های آتی به اضافه ارزش بازار سهام عادی تقسیم برجمع دارایی ها)
  (dجریان­های نقدی[4] : جریان­های نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی
  = Slackسرمایه بدون بهره گیری شامل وجه نقد و معادل­های وجه نقد می­باشد.
  Lnc=      خالص سرمایه اول دوره

  MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
  CF =جریان­های نقدی عملیاتی طی دوره
  =  D  سود تقسیمی
  T debts = جمع بدهی­ها
  T assets = جمع دارایی­ها

 • e) شرکت­های بیش سرمایه­گذار: شرکت­هایی که نرخ سرمایه­گذاری آن ها از میانگین نرخ سرمایه­گذاری کل نمونه بیشتر باشد.
 • f) شرکت­های کم سرمایه­گذار: شرکت­هایی که نرخ سرمایه­گذاری آن­ها از میانگین نرخ سرمایه­گذاری کل نمونه کمتر باشد.
 • g)اندازه شرکت[1]: لگاریتم طبیعی دارایی­های شرکت
  h)نسبت سود تقسیمی[2]: سود تقسیمی تقسیم بر سرمایه اول دوره
  [1]-Size
  [2]-Dividend
  [1]Investment cash flow sensitivity
  [2]Financial constraint
  [3]Market to Book Ratio
  [4]– Cash Flow

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید