قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم- مدل داده های تابلویی و روش های تخمین
3-2-1)مقدمه

تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با عوامل تأثیر گذار بر بازدهی و سودآوری شرکتها در بازار سرمایه ایران انجام گردیده می باشد. در این راستا محققین به مطالعه تأثیر و اثر انواع متغیرهای مالی و غیر مالی پرداخته اند که بر مبنای نظریه های مالی جدید، می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد اغلب مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، بهره گیری از روش های اقتصادسنجی مشخصی نظیر روش های مقطعی و یا سری های زمانی بوده می باشد. این در حالی می باشد که گرایش عمومی همه تحقیقات مشابه که امروزه در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور انجام می گیرد، بهره گیری از روش های نظیر روش داده های تلفیقی و مدل های پویا می باشد.
امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری های زمانی دارد، به گونه فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی بهره گیری می گردد. داده های تلفیقی به مجموعه داده ای اطلاق می گردد که بر اساس آن، مشاهدات بواسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می گردد، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد مطالعه قرار می گیرد. در این صورت  N×T داده های آماری را داده های تلفیقی یا داده های مقطعی- سری زمانی می نامند.
یکی از مزایای بکارگیری روش فوق در مقایسه با روش های دیگر، افزایش قدرت آماری ضرایب می باشد. در روش داده های تلفیقی بواسطه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، مشکل ناهمسانی واریانس[1] محدود شده، همخطی[2] بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام می گردد. در نهایت بهره گیری از روش داده های تلفیقی می تواند به حل مشکل تورش برآوردهای معادلات مقطعی کمک نماید(افلاطونی و نیک بخت، ۱۳۸۹).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

3-2-2)انواع داده ها
در مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با بهره گیری از داده های تاریخ از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نمود. این سه نوع داده را می توان به توضیح زیر استخراج نمود:
الف)داده های سری زمانی[3]
داده هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاصی در طول زمان رخ می دهند. به بیانی دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاخدات می باشد که بر حسب زمان مرتب شده باشند(آذر و مؤمنی، 1385،ص 322).
ب)داده های مقطعی[4]
   داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر st برای 100 شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان(مثلاً سال 1385) جمع آوری گردد، این داده ها را مقطعی گویند. در این حالت تعداد مشاهدات (N) برابر 100 می باشد(N=100).
ج)داده های تابلویی[5]
داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می گردد. بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را بصورت سری زمانی یا مقطعی مطالعه نمود و یا زمانی که تعداد داده ها کم می باشد، بهره گیری می کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت بهره گیری از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی می باشد. زیرا در مطالعه امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا بر عکس تعداد دوره های زمانی نسبتاً زیاد و تعداد مقاطع کم باشد. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر می باشد با تعداد سال های مورد نظر (t) ضربدر تعداد داده های مقطعی در یک سال (n).
در این پژوهش از تکنیک داده های تابلویی بهره گیری شده می باشد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا بهره گیری شده می باشد. در روش داده های تلفیقی ایستا با کمک نرم افزار Eviews پس از انجام آزمون چاو و آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت، تصادفی یا Pooled اقدام به برآورد ضرایب مدل با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی(EGLS) گردید.
[1]. Heteroscedasticity

[2]. Collinearity
[3].Time Series Data
[4].Cross-Section Data
[5].panel Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید