مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3- فرایند تصمیم­گیری سرمایه ­گذاری[1]
دارایی­هایی مثل واحد و تجهیزات جدید، جایگزینی واحد و تجهیزات موجود و خطوط تولید جدید، نمونه­هایی از دارایی­هایی هستند که در فرایند سرمایه­گذاری بلند مدت مطرح می­شوند. این مساله بسیار با اهمیت می باشد، زیرا ارزش ایجاد شده توسط سرمایه­گذاری در دارایی­های شرکت بزرگترین بخش از کل ارزش شرکت را ایجاد می­کند. تصمیمات درست سرمایه­گذاری در دارایی­ها، برای دستیابی به هدف مدیریت مالی که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران از طریق ارتقای ارزش شرکت می باشد ،ضروری و حیاتی می­باشد.
بودجه بندی سرمایه، فرایندی می باشد که طی آن مدیر مالی، به دنبال فرصت های سرمایه­گذاری، جمع­آوری اطلاعات در مورد فرصت های سرمایه­گذاری، ارزیابی هر فرصت و سپس مقایسه همه فرصت های سرمایه­گذاری و سرانجام انتخاب پروژه­هایی می باشد که ارزش شرکت را حداکثر و ثروت سهامداران را ارتقاء بخشد.(منس[2]،1990)
2-2-3-1- جستجوی پروژه جدید[3]
ایده پروژه­ها از منابع گسترده­ای بدست می­آید. بیشتر شرکت های بزرگ واحد پژوهش و توسعه[4]، با مسئولیت ایجاد و توسعه فرصت های سرمایه­گذاری جدید دارند. بعضی از سازمان ها طرح­های انگیزشی[5] برای کارکنان خود دارند تا آن ها ایده محصولات جدید یا پیشنهادات یا ایده­هایی برای کاراتر ساختن یا مطمئن­تر ساختن فرآیند تولید ارائه دهند. سازمان ها همچنین بر مدیران خود برای ایده­های سرمایه­گذاری تکیه می­کنند. سازمان های بزرگتر، کمیته­های اجرایی شامل مدیران ارشد واحدهای بازاریابی، تولید و مالی دارند.(منس،1990)
رشد، سود آوری و ارزش شرکت بستگی به جریان همیشگی سرمایه­گذاری­های جدید دارد. بدون چنین سرمایه­گذاری­های مستمری، تولیدات شرکت کم خواهد گردید و سهم بازاری آن به شدت سقوط خواهد نمود که به کاهش ارزش شرکت منجر می­گردد. (منس،1990)
2-2-3-2- جمع آوری اطلاعات در مورد پروژه[6]
گام دوم در فرایند بودجه بندی سرمایه، جمع­آوری داده­ها در مورد پروژه های پیشنهادی می باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل داده­های هزینه و درآمد می باشد. مدیر مالی از این اطلاعات برای تخمین جریان های نقدی سالانه پروژه­ها بهره گیری می­کند. بایستی یادآوری نمود که هر تصمیم مالی بایستی مبتنی بر جریان نقدی و نه براساس تعریف حسابداری از درآمد باشد، زیرا درآمد و جریان نقدی بسیار متفاوتند.
در این مرحله جریان نقدی هر پروژه، محاسبه می­گردد که جریان نقدی بعد از مالیات هر پروژه از فرمول زیر بدست می­آید.(منس،1990)
(2-21) (جریان نقدی بعد از مالیات هر پروژه = (در آمد خالص + استهلاک – تغییرات در سرمایه در گردش خالص + ارزش اسقاط -هزینه نقدی دارایی)
2-2-3-3- ارزیابی پروژه[7]
آغاز مدیر مالی جریان نقدی بعد از مالیات هر پروژه را مد نظر قرار داده و در گام بعدی، از ابزارهای ارزیابی پروژه برای اندازه­گیری سودآوری هر پروژه بهره گیری می­کند که معمول­­ترین ابزارهای ارزیابی، روشهای ارزش فعلی خالص[8](NPV)، ارزش فعلی خالص یکنواخت شده[9] (ANPV)، روش نرخ بازده داخلی[10] (IRR)، شاخص سودآوری[11] (PI)، روش دوره بازگشت[12]، روش دوره بازگشت تنزیلی[13]و متوسط بازده حسابداری[14] (AAR) می­باشد. (منس،1990و هتی هاوا[15]،1997،)
این تکنیک های بودجه­بندی سرمایه مبتنی براین فرض هستند که همه پروژه­ها سطح ریسک یکسانی دارند و جریان های نقدی ورودی شرکت نیز ریسک یکسانی دارند که البته در حقیقت این گونه نیست. رویکردهای رفتاری برای رویارویی با ریسک در بودجه­بندی سرمایه­ای، رویکرد ریسک و جریان های نقدی ورودی، تحلیل حساسیت[16] و تحلیل سناریو[17]و شبیه­سازی[18] می باشد.(گیتمن[19]،1994)
تکنیک های بودجه­بندی سرمایه­ای تعدیلی[20] تفاوت در ریسک پروژه را تا حدی در تکنیک های بودجه­بندی سرمایه­ای لحاظ می­کند. این رویکرد، این امکان را برای مدیر مالی فراهم می­کند تا درک دقیقی از ریسک پروژه بدست آورد. هر چند، متاسفانه این رویکردها مبنای درستی برای ارزیابی پروژه­های ریسک­دار فراهم نمی­کنند. این تکنیک ها شامل، معادلهای اطمینان[21] (CES)، نرخ تنزیل تعدیلی[22] (RADR)، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و سود حسابداری[23] (APBEP)، نقطه سر به سر فعلی[24](PVBEP) و هزینه معادله سالانه[25](EAC) هستند. (منس،1990 و هتی­هاوا،1997)
[1]– Investment Decision-making Process
[2]-Maness
[3]-Seeking New Project
[4]-Research and Development Unit
[5]-IncentivePlans
[6] -Gathering Project Information
[7]– ProjectEvaluation
[8]– Net Present Value
[9]– Annualized Net Present Value
[10]-InternalReturn Rate
[11]-ProfitabilityIndex
[12]– Payback Period

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[13]– DiscountedReturn Period
[14]-AverageAccountingReturn

[15]– Hetty Hava
[16]-SensitivityAnalysis
[17]-ScenrioAnalysis
[18]-Simulation
[19]-Gitman
[20]-Risk-Adjusted Technique of Capital Budgeting
[21]-CertainityEquivalent
[22]-Risk-Adjusted Discount Rate
[23] -Accounting Profit Breakeven Point
[24] -Present Value Breakeven Point
[25]– Equivalent Annual Cost

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید