قسمتی از متن پایان نامه :

3– 8 – تفسیر متغیرهای پژوهش
3-8-1-متغیر مستقل
متغیر مستقل مورد بهره گیری در الگوی رگرسیونی این پژوهش گزارشگری مالی متهورانه می باشد.
3-8– 2 –متغیر های وابسته
متغیرهای وابسته مورد بهره گیری در الگوی شماره “2” این پژوهش به توضیح زیر می باشد:
اولین معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیات نقدی(  )می باشد که از طریق تقسیم وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر سود قبل از کسر مالیات محاسبه می گردد. نرخ موثر مالیات نقدی محدودیت های عمده گوناگون مرتبط با نرخ موثر مالیات تعهدی را حل می نماید. اول: تا زمانیکه نرخ موثر مالیات تعهدی مستثنی از ذخیره های مالیات بالقوه ناشی از فعالیت های اجتناب مالیاتی می باشد (که موجب به وجود آمدن اختلاف موقت مالیات  می گردد)، این نرخ تنها منعکس کننده صرفه جویی های مالیاتی ناشی از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی خواهد بود که باعث به وجودآمدن هر دو اختلاف دائم و موقت مالیات می گردد. ( و  )
ثانیاً نرخ موثر مالیات تعهدی شامل بدهی های احتمالی مالیاتی مرتبط با عدم قطعیت در مورد وضغیت مالیاتی شرکت در هنگام ارائه اظهار نامه مالیاتی خواهد بود و ممکن می باشد باعث ارزیابی کمتر از واقع میزان فرار مالیاتی واحد تجاری گردد. پیش روی ذخیره مالیات هیچگونه تاثیری بر روی نرخ موثر مالیات ندارد که این امر می تواند بطور صحیح تری منعکس کننده اجتناب مالیاتی واحد تجاری بر اساس اظهارنامه ابرازی خود باشد.
دومین معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیات نقدی بلندمدت(  )می باشد که نحوه اندازه گیری آن از تقسیم مجموع وجوه نقد پرداختی بابت مالیات در طی 3 سال بر مجموع سود قبل از کسر مالیات همان دوره بدست می آید. دیرنگ و همکاران در سال 2008 از همین معیار برای سنجش اجتناب مالیاتی بهره گیری کردند.
معیار سوم اندازه گیری اجتناب مالیاتی، اختلاف همیشگی مالیات ( ) می باشد که از طریق اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات طبق برگ تشخیص صادره از سوی اداره دارایی تقسیم بر مجموع داراییها‎ی اول دوره بدست می آید. فرانک و همکاران ( 2009 ) از همین معیار برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی بهره گیری کردند. این معیار تنها بیانگر استراتژی های اجتناب مالیاتی ناشی از اختلاف همیشگی نرخ مالیات خواهد بود.
3 – 9 – چگونگی مطالعه فرضیه ها 
در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری می گردد و همواره درجریان آزمون فرضیه ها، آن ها از چند جنبه زیر مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرند:
الف) مطالعه مفروضات اساسی الگوی رگرسیون خطی.
ب) آزمون معنی دار بودن فرضیه ها.
پ) آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل.
ت) آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی.
ث) آزمون خود همبستگی بین مشاهدات.
از آنجا که با در نظر داشتن حجم داده ها و به مقصود ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از  نرم افزارآماریEVIEWS بهره گیری می­گردد، لذا در این بخش به مقصود ممانعت از تطویل بحث های فنی و آماری نیازی دیده نشد که به تشریح جزئیات و فرمول های آماری پرداخته گردد اما هدف از به کارگیری آزمون­های فوق، به گونه مجزا تشریح می گردد.
 الف مطالعه مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی
مفروضات اساسیالگوی رگرسیون خطی به توضیح زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • خطا ها دارای توزیع نرمال هستند.
  • جمله خطا یعنیε دارای میانگین صفر می باشد.
  • جمله خطا یعنیε دارای واریانس ثابت 2δ می باشد.
  • بین خطا ها همبستگی وجود ندارد.
  • سوالات یا اهداف پایان نامه :


    دیدگاهتان را بنویسید