تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-19- توجه های کلی متفاوت در مورد به کارگیری نهاد ه ها و ستانده ها:

به گونه کلی در زمینه اندازه گیری داده ها و ستانده ها در ادبیات و مطالعات بانکی چند توجه متمایز و متفاوت هست:

 • توجه تولیدی
 • به گونه کلی در این توجه بانک ها موسساتی خدماتی محسوب می شوند که با بهره گیری از سرمایه و نیروی کار خود به تولید انواع مختلفی از سپرده ها و تسهیلات می پردازند. در این روش متغیر های فیزیکی ما نند نیروی انسانی، سرمایه، مواد اولیه، فضا و سیستم های اطلاعات به عنوان نهاده و خدمات ارائه شده به مشتریان به صورت ارائه تسهیلات و نگهداری وجوه انواع سپرد ه ها و به کارگیری آنها در سرمایه گذاری های مختلف، به عنوان ستانده های بانک در نظر گرفته می شوند.این توجه تا دهه 1980 در ادبیات بانکداری حاکم بود.

 • توجه واسطه ای
 • در این روش بانک ها به عنوان جمع کنندگان وجوه محسوب می شوند. بر اساس این روش بانک ها با بکارگیری سرمایه و نیروی کار خود سپرده های گردآوری شده را به وکالت از مردم در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کنند .در واقع بانک ها به عنوان یک مؤسسه واسطه خدمات مالی در نظر گرفته می شوند. به گونه کلی توجه واسطه ای شامل4 نظریه می باشد که به چهار روش زیر اعمال می گردد:
  الف) نظریه درآمدی(شیوه مبتنی بردارایی)
  ب) نظریه هزینه مصرف کننده (شیوه مبتنی بر هزینه بهره گیری)
  ج) نظریه سودآوری(شیوه مبتنی بر سود)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  د) نظریه ارزش افزوده(شیوه مبتنی بر ارزش افزوده)
  الف) نظریه درآمدی (روش مبتنی بر دارا یی ها ):
  این نظریه یک قالب اختصار شده از فعالیت بانکداری می باشد که منحصراً به قانون بانک ها توجه دارد. این روش وام ها و سایر دارایی ها را به عنوان خروجی، سپرده ها و سایر بدهی ها، نیروی کار و سرمایه فیزیکی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد در واقع می توان گفت نهاده ها شامل سپرده های دیداری و دیگر موجودی ها(دیون بانکی ) و منابع واقعی (نیروی کار و سرمایه فیزیکی)بوده و ستانده ها شامل دارایی های بدست آمده از قبیل وام های مختلف (مجموع مانده وام ها)  و سرمایه گذاری ها (مشارکت ها)  می باشد. در این نظریه، سپرده مشتریان نیز به عنوان یک داده تلقی می گردد.
   ب)  نظریه هزینه مصرف کننده (شیوه هزینه بهره گیری):
        این نظریه، براساس نسبت تقسیم خالص هر تولید مالی به درآمد بانک، تعیین می کند که هر تولید مالی، یک نهاده یا یک ستانده .می باشد. اگر بازدهی مالی یک دارایی از هزینه فرصت وجوه یا جانشین آن متجاوز باشد و اگر هزینه های مالی یک موجودی بانکی(دیون) کمتر از هزینه فرصت باشد آن جزء ستانده ها می باشد، اگر این طور نباشد نهاده در نظرگرفته می شوند. به تعبیری دیگر در این روش دارایی و یا بدهی هایی که موجب کسب درآمد برای بانک می شوند به عنوان متغیر خروجی تعریف شده و نیروی کار و دارایی ها وبدهی هایی که در فرآیند، ایجاد هزینه می کنند به عنوان متغیرهای ورودی تعریف می گردد.
  ج) نظریه سودآوری(روش مبتنی بر سود) :
  این شیوه، اجزای تشکیل دهنده درآمد را به عنوان خروجی و اجزای تشکیل دهنده هزینه ها را به عنوان ورودی در نظر می گیرد.
  د) نظریه ارزش افزوده(روش مبتنی بر ارزش افزوده) :
        این نظریه، به سپرده ها به صورت یک ستانده توجه دارد، برای اینکه آنها سهم عمده ای از ارزش افزوده را می سازند. در این نظریه در واقع هدف جمع آوری وجوه سپرده گذاران، باعث رقابت میان بانک ها برای جذب مشتریان بیشتر می گردد این نظریه را برگر و, هامفری(Berger & Haumphry  1992)  ارائه دادند؛ و به سپرده ها به صورت دو وجهی که هم می توانند نهاده باشند و هم ستانده توجه کردند.
  لذا می توان گفت این روش خروجی ها را دارایی یا بدهی هایی تعریف می کند که به میزان عمده ای بر ارزش بانک می افزایند و نیروی کار و ارزش املاک و دارایی های ثابت(سرمایه فیزیکی) را به عنوان ورودی در نظر می گیرد.
  همان‌طورکه گفته گردید سنجش عملکرد بنگاه بر مبنای رویکرد سنتی بدلیل محدودیت‌های ذاتی و ناهماهنگی با شرایط جدید اقتصادی، نبود انعطاف‌پذیری‌ جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی‌توجهی به‌ شاخص‌های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه‌های فکری و رویکرد گذشته ‌نگری آن، نمی‌تواند مقیاس خوبی برای‌ ارزیابی باشد، لذا پیشنهاد می گردد بدون در نظر داشتن‌ طبقه ‌بندی‌های رایج با تلفیقی ازشاخص‌های سنتی، جدید وسایر معیارها، عملکرد بنگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.جدول زیر متغیرهای ورودی و خروجی را نشان می دهد که طی سال های مختلف و مطالعات گوناگون مورد بهره گیری قرار گرفته اند.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:


   دیدگاهتان را بنویسید