قسمتی از متن پایان نامه :

5-1معرفی عوامل مؤثر

امروزه با در نظر داشتن گسترش تکنولوژی اطلاعات و شبکه های ارتباطی در جنبه های مختلف و تأثیر آن در فراهم  کردن اطلاعات تصمیم گیری مدیران، این امکان ایجاد گردیده می باشد تا با بکارگیری روشهای علمی و نظری در اقدام بتوان اطلاعات مورد نیاز را در زمان مناسب فراهم نمود. در زمینه روشهای هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها با در نظر داشتن گسترش نرم افزارهای کامپیوتری براحتی می توان گزارشهای مالی و حسابداری را در مقاطع زمانی مورد نظر فراهم نمود و یا با مراجعه به حسابهای معین و تفضیلی اقلام تشکیل دهنده هر کدام از حسابهای مالی را به تفکیک ملاحظه نمود. در زمینه روشــهای هزینه یابیو محاسبه بهای تمام شده در بخشهای تولیدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده می باشد که “سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت” یکی از این روشها می باشد.این سیستم این قابلیت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزینه ها و تعیین قیمت تمام شده خدمات،اطلاعات جانبی را برای بهبود عملیات و فعالیتها در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد و زمینه ایجاد مدیریت بر مبنای فعالیت [1](ABM) را فراهم سازد.
اما با در نظر داشتن الزامات سیستم بهای تمام شده و نوع اطلاعات در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی، اشکالات و نارساییهای عمده ای ملاحظه می گردد که این نواقص دستیابی به یک سیستم مطلوب را با مشکل مواجه  می سازد. مانند اینکه با در نظر داشتن ماهیت سیستم حسابداری مالی که در حال حاضر بیمارستان های کشور بهره گیری می گردد، این سیستم در فراهم کردن و تهیه اطلاعات قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها از سیستم حسابداری مالی و دولتی برای سیستم محاسبه بهای تمام شده و خصوصا سیستمABC تناسب چندانی نخواهد داشت، برای این مقصود بایستی راهکارهای مؤثری ارائه گرددتا بتوان به اهدف مطلوب دست پیدا نمود. علاوه بر ضعف و اشکالات سیستم حسابداری مالی، در بیشتر بیمارستانها سیستم نگهداری اموال وتجهیزات تعبیه و بکار گرفته نشده می باشد تا علاوه بر ثبت ونگهداری اموال، هزینه های استهلاک را در محاسبه بهای تمام شده مقصود نماید.به علاوه در بخش بهداشت ودرمان سیستمهای اطلاعاتی مدیریت[2] (MIS) جایگاه و مفهوم مناسبی ندارند که این موضوع خود باعث عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از ابعاد مختلف می گردد. سیستمهای انبار داری و کنترل اقلام موجود در انبار نیز دارای نواقص زیادی چه از لحاظ سیستمی وچه از لحاظ محاسبه هزینه هامی باشد. بطوریکه این سیستم در بیشتر بیمارستانها بصورت سیستم دستی هست و یا در صورت بهره گیری از سیستمهای کامپیوتری، هزینه ها و اقلام صادره از انبار را بر مبنای مراکز فعالیت تفکیک و طبقه بندی نمی کند. سیستمهای محاسبه حقوق و خدمات منابع انسانی نیز در بیشتر بیمارستانها چندان مناسب نمی باشد و یا اینکه اطلاعات کافی و مناسب را برای سیستمهای هزینه یابی فراهم نمی کنند. با در نظر داشتن معضلات ذکر گردیده این امکان در سیستم پیشنهادیوجود دارد تا با بکارگیری آن، زمینه را برای رفع نقایص، ایجادو گسترش سیستمهای جانبی بهای تمام شده فراهم نمود و بادر نظر داشتن دیدگاه سیستمی و ارتباط این زیر سیستم ها با یکدیگر بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود.
[1] -Activity Based  Management

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-Management  Information  System -[2]

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید