ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در مورد خطر ذاتی هر مانده حساب با در نظر داشتن خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی به توضیح زیر اقدام می گردد:

 • چنانچه خطر ذاتی مانده هرحساب بیش از خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی باشد، خطر ذاتی مانده حساب انتخاب می گردد.
 • . چنانچه خطر ذاتی مانده هرحساب کمتر از خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی باشد، میانگین آن دو به عنوان خطر ذاتی مانده حساب درنظر گرفته می گردد.
 •  

  2-5-3-5)شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل: ( CR )
  حسابرس بایستی از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی چنان شناختی بدست آورد که برای برنامه ریزی حسابرسی و تدوین رویکرد موثر حسابرسی، کافی باشد. حسابرس برای برآورد خطر حسابرسی و طراحی روشهای حسابرسی به مقصود حصول اطمینان از کاهش خطر به سطحی پایین که قابل قبول نیز باشد بایستی از قضاوت حرفه ای خود بهره گیری کند.
  شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل با هدف های زیر انجام می گردد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
   

  1. تشخیص قابل حسابرسی بودن صورتهای مالی
  2. حسابرس برای حصول اطمینان از در دسترس بودن شواهد کافی و قابل قبول به عنوان پشتوانه مانده های منعکس در صورتهای مالی بایستی اطلاعاتی درمورد سیستم حسابداری و کنترل داخلی و نیز نوع و ماهیت اسناد و مدارک حسابداری کسب کند. سوابق حسابداری، مهمترین منبع کسب شواهد حسابرسی در ارتباط با هدفهای حسابرسی می باشد و هنگامی که حسابرس صورتهای مالی را غیرقابل حسابرسی تشخیص دهد، ضمن طرح موضوع با بالاترین رده ذیصلاح در واحد مورد رسیدگی بایستی کناره گیری از کار یا اعلام نوع اظهارنظر حرفه ای ( عدم اظهارنظر ) را به واحد مورد رسیدگی مدنظر قرار دهد.
    

   1. تدوین استراتژی حسابرسی
   2. شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس را در تدوین استراتژی حسابرسی ( چگونگی قابلیت اتکا بر سیستم کنترل داخلی ) و طراحی نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمونهای حسابرسی یاری می رساند.
     

    1. تعیین خطر عدم کشف برنامه ریزی شده
    2. اطلاعات کسب شده درمورد سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل در مرحله برنامه ریزی، یکی از عوامل موثر در تعیین خطر عدم کشف و در نتیجه، حجم عملیات( بودجه انجام کار ) با بهره گیری از مدل خطر حسابرسی می باشد.
     شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی شامل کسب اطلاعات کلی درمورد موضوعات زیر می باشد:

    3. محیط کنترلی
    4. روشهای کنترل
    5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
    6. نظارت
    7. گروههای عمده معاملات و نحوه تصویب، پردازش، ثبت و گزارشگری آنها.
    8. نوع و ماهیت و میزان اسناد و مدارک حسابداری.
    9. 2-5-3-5-1)روشهای کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی:
     کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی با بهره گیری از روشهای زیر انجام می شود:
     (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

    10. به روز کردن و جمع بندی تجربیات حسابرس از حسابرسی واحد مورد رسیدگی در دوره های گذشته
    11. پرس و جو از مدیریت و کارکنان واحد مورد رسیدگی.
    12. مطالعه و مطالعه رویه ها و دستورالعملهای مربوط به سیستمها.
    13. نظاره و مرور اسناد و مدارک.
    14. نظاره اقدامات و عملیات در حال اجرا توسط کارکنان مسئول انجام آن.
    15.  

     برآورد اولیه از خطر کنترل:
     پس از کسب شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس بایستی برآورد اولیه ای از خطر کنترل به اقدام آورد. خطر کنترل میزان انتظار حسابرس از عدم کشف یا پیشگیری اشتباهات و یا تحریفات توسط سیستم کنترل داخلی می باشد و در بهترین شرایط دست کم معادل 30% پیشنهاد می گردد. برآورد اولیه حسابرس از خطر کنترل متکی به ارزیابی اطلاعات مقدماتی کسب شده درمورد سیستم کنترل داخلی و قضاوت وی در این باره می باشد.
      

      

     سوالات یا اهداف پایان نامه :

      

    16. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
    17. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
    18. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
    19. آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
    20. [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید