قسمتی از متن پایان نامه :

1-9- روش و طرح نمونه­برداری
جامعه آماری در این پژوهش، شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با قید محدودیت­های زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص می­گردد. نمونه انتخابی این پژوهش شامل شرکت­هایی می­گردد که دارای شرایط زیر باشند:
1) شرکت­هایی که در سال­های 1383 تا 1390 اقدام به تعدیل گزارش­های مالی خود نموده­اند.
2) سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3) شرکت­هایی که حداکثر تا تاریخ 1/1/1383 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال 1383 در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد مطالعه از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
4) شرکت سرمایه­گذاری یا واسطه­گری مالی و بیمه نباشد.
5) در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداده باشند.
6) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی پژوهش موجود باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-10- ابزار گردآوری داده­ها
در این پژوهش به مقصود تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه­ای بهره گیری خواهیم نمود. یعنی مطالعه مقاله، کتاب و پایان­نامه­های مختلف صورت خواهد پذیرفت. برای جمع­آوری داده­های مالی از لوح­های فشرده و نرم­افزارهای موجود مثل نرم­افزار ره­آورد جدید، نرم­افزار تدبیر پرداز مورد بهره گیری خواهد گردید. سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از منابع اطلاعاتی این پژوهش می باشد. همچنین به مقصود اطمینان از صحت داده­های نرم افزارهای مذکور، به صورت نمونه­ای، اقلامی از این داده­ها انتخاب و با اقلام واقعی در صورت­های مالی مطابقت داده خواهد گردید.
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از نرم افزار Excel برای دسته­بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده­ها بهره گیری خواهد گردید و به مقصود آزمون فرضیه­ها از نرم افزار Spss بهره گیری می­گردد.
در پژوهش حاضر آغاز آماره­های توصیفی برای متغیر­های مدل رگرسیون ارائه می­گردد. این آماره­ها عبارتند از: میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف معیار. این آماره­ها شمای کلی از تک­تک متغیر­های مدل به دست می­دهد. همچنین آزمون کولموگورف، اسمیرنف (K-S) برای آزمودن نرمال بودن توزیع جامعه، آماره F و آزمون ANOVA برای آزمودن معنادار بودن رگرسیون، آماره­های t برای آزمودن معنادار بودن ضرایب و آزمون دوربین واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید