قسمتی از متن پایان نامه :

4-1) مقدمه
در یک پژوهش علمی که بر پایه روابط بین متغیرهاست؛ محقق کوشش دارد که تا حد امکان روابط موجود را بدرستی تبیین نماید. در اینگونه تحقیقات، وجود یا عدم وجود همبستگی و نوع و شدت آن، هدف اصلی پژوهش بشمار می‌رود. در این راستا، داده های جمع آوری شده، بگونه ای طبقه بندی می شوند که امکان اجرای آزمونهای آماری وجود داشته باشد. در این مرحله از پژوهش داده های خام، تحلیل شده و به اطلاعات قابل فهم تبدیل می شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالی بین آنها اظهار نظر نمود. در فصل سوم روش پژوهش و نحوه آزمون فرضیات مطرح گردید. در فصل حاضر، آغاز متغیرهای پژوهش بلحاظ آماری توصیف و مطالعه می شوند. در ادامه، فرضیات پژوهش باتوجه به الگوی آزمون علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار spss و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون و نتایج حاصله ارایه می گردد. آزمون فرضیات، مبتنی بر مدل های رگرسیونی چندگانه بوده و برای تمام مدل‌های برازش شده برقراری فرض‌های اساسی رگرسیون، بلحاظ اعتبار مدل جهت استخراج نتایج، مطالعه شده می باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگیهای کیفی سود  و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح گردید که در فصل سوم روش پژوهش و نحوه آزمون این فرضیات ارایه گردید.
4-2) توصیف متغیرهای پژوهش
نقطه شروع تجزیه و تحلیل، داده هایی که بر اساس مبانی کمی اندازه گیری می شوند؛ به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات، آغاز لازم می باشد آماره های توصیفی داده‌های تحت مطالعه محاسبه گردد. تحلیل توصیفی، تکنیکی می باشد که به مطالعه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده های پژوهش می پردازد. تعداد مشاهدات پژوهش حاضر 625 سال-شرکت می باشد. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس، به‌ عنوان نمونه آماری در طول 5 سال(1386 تا 1390)، بعنوان دوره آزمون می‌باشد. جدول 4-1 تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات را نشان می‌دهد.
آماره های تحلیل توصیفی، اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع داده های جمع آوری شده و متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار می‌دهد. برای مثال، نتایج ارایه شده در جدول 4-1 نشان می دهد همچنین، انحراف معیار متغیر مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری و ریسک سیستماتیک از میانگین آن بالاتر می باشد. این یافته حاکی از وجود نوسانات قابل توجه در داده های این متغیرها می باشد. یافته نشان می‌دهند که بطور متوسط، 65 درصد از مالکیت شرکتهای نمونه آماری در اختیار مالکان نهادی بوده و 24 درصد سهام شناور آزاد دارند. همچنین، مقدار حداقلی متغیر درصد مالکیت نهادی صفر می باشد که نشان می دهد، در ساختار مالکیت بعضی از شرکت‌های نمونه آماری، مالکان نهادی وجود ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین یافته ها در خصوص شرایط عدم اطمینان، اندازه شرکت، سهامداران نهادی و سهام شناور آزاد نشان می‌دهد که انحراف معیار این متغیرها از میانگین بدست آمده برای آنها کمتر می باشد. این یافته نشان می دهد که توزیع داده های این متغیرها دارای نوسات پایین می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید