قسمتی از متن پایان نامه :

4-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم : هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد ،با اعلام سود سالیانه ،دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می گردد.
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه پنجم ، در جدول 4-7 آمده می باشد.
نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده می باشد. ضریب تعیین مدل رگرسیونی 135/0می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته می باشد 5/13 درصد از تغییرات دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین5/1 تا 5/2 بوده و پس، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می گردد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می گردد؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه پنجم در دو ستون آخر جدول4-7آمده می باشد. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0   الگوی رگرسیونی معنی دار نیست

H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار می باشد
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=α ) می باشد و درنتیجه فرض H0 فوق رد می گردد و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای پژوهش، خطی می‌باشد[1]. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه پنجم در بخش دوم جدول4-7 ارایه شده می باشد.
ضریب برآورد شده برای متغیر  EP  که ارتباط بین خطای پیش بینی سود  با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   را نشان می دهد، بمیزان60/0و با سطح معنادار21/0  می باشد که پایینتر  از 05/0(سطح خطای آزمون) می باشد. این یافته حاکی از این می باشد که ارتباط مستقیم و معناداری بین متغیرهای مذکور هست.
در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از آن می باشد که بین متغیرهای حجم مبادلات با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط معکوس هست. این یافته ها نشان می دهند که با بزرگ تر شدن حجم مبادلات  ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  کاهش  می یابد. مطابق با نتایج حاصله، اندازه شرکت   با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط مستقیم و مثبت  دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مجموع نتایج نشان داد که بین خطای پیش بینی سود  با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ، ارتباط مستقیم و معناداری بلحاظ آماری هست. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه پنجم  سازگار می باشد و این فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قبول  می گردد.
تمامی آزمون های آماری در سطح اطمینان 95 درصد انجام شده می باشد و خروجی آزمون های انجام شده در پیوست رساله ارایه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید