مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-8ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی
نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود،  افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته می باشد، زیرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بر تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت موثر باشد (باتاچاریا و همکاران، 2007)[1].
به این شکل که کیفیت بالای اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث می گردد سرمایه‌گذاران آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیرقابل‌حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره‌ی پایین تری در شرکت سرمایه‌گذاری کنند. توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می‌بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه‌ی تأمین مالی بالا) کاهش می‌یابد (گارسیا و همکاران، 2008)[2]
در بازار سرمایه ایران افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی،  منجر به تشدید پدیده ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران می گردد.  این در حالی می باشد که ارتباط معنا داری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی نظاره نمی گردد. بنا براین به نظر می رسد سرمایه‌گذاران به گونه میانگین، در درک محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی کند اقدام کرده‌اند و ارزش درستی را از این اقلام در سال جاری ندارند.  نتایج پژوهش‌های خدارحمی (1389) نشان داد که یک ارتباط منفی و معنی‌دار میان نقد شوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و یک ارتباط مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام شرکت هست.
[1]– Bhattacharya & Venkataraman,(2007)
[2]-Garsiya et all,(2008)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟