قسمتی از متن پایان نامه :

2-9-5 مدل چندعاملی  
مدل تک شاخصیCAPM صرفا به متغییرهای کلان اقتصادی خارج از کنترل مدیریت شرکت در قالب ریسک سیستماتیک توجه می نمود،پس فاما و فرنچ (1992) مدل جدیدی را بسط و توسعه دادند که تاثیر مشترک پنج متغیر تحت کنترل مدیریت شرکت را بر بازده مورد انتظار سهام در بورس امریکا مطالعه می نمود.آنها اعتقاد داشتند که خریداران اوراق بهادار ازهر
طبقه و گروهی،با معضلات اساسی در تصمیم گیری بویژه در انتخاب سهام شرکتها و ترجیح یکی بر دیگری روبرو می باشند؛ لذا هر گونه اطلاعاتی که با بهره گیری از آن بتواند میزان بازدهی سهام شرکتها را پیش بینی نماید،مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد و شناسایی عوامل موثر بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان مفید خواهد بود.پنج عامل تاثیر گذار بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل متغییرهای ؛بتا،اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M) ، نسبت سود سالانه به ارزش بازار(E/P)و اهرم مالی تعیین گردید (توکلی بغدادآباد و نوری هوشیار،1387،،ص2).

2-9-6  D_CAPM
از سویی ویرایش دیگری از مدل CAPMتحت عنوان مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی توسط استرادا درسال2002 ارائه گردید که می توانست در شرایط بازار نامتقارن،برآورد مناسبی از بازده مورد انتظار ارائه نماید. شرایط نامتقارن بازار ،شرایطی بود که مسامحه ریسک با بازده تا حدود زیادی وجود نداشت،یعنی فرد سرمایه گذار در این شرایط به میزان ریسکی که متحمل می گردد،نمیتوانست بازده متناسب با ریسک حاصل نماید. استرادا اعتقاد داشت،در شرایط نامتقارن بازار  CAPM تا حدود 38% و D-CAPM 55% برآورد مناسب از بازده مورد انتظار ارائه می نماید. پس او به این نتیجه دست پیدا نمود که در شرایط نامتقارن بازار، دیگر نمی توان از مدل CAPM جهت برآورد نرخ بازده بهره گیری نمود و بایستی از مدل جدیدD_CAPM  بهره برد. در این مدل از شبه واریانس بجای واریانس و ازریسک سیستماتیک منفی بجای ریسک سیستماتیک بهره گیری می گردید (توکلی بغدادآباد ونوری هوشیار،1387،،ص2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-9-7 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT)
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ[1](APT) در سال1976 توسط راس ارائه گردید و جایگزین قابل آزمونی برای مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای به شمار می رود.(کوپلند و وستون،1387،ص291) برخلاف  CAPM که فرض می کند یک مدل تک شاخصی آن هم شاخص بازار ،بازده اوراق را ایجاد می کند،APT فرض می کند که یک مدل چند شاخصی،بازده اوراق را ایجاد می کند.این فرض اساسی مدل ذکر گردیده،امکان شناسائی متغیرها و طراحی مدل چند متغیره برای تعیین بازده سهام را فراهم می سازد.(نمازی و محمد تبار کاسگری،1386،ص158).تئوری قیمت گذاری آربیتراژ رویکردی جدید و متفاوت در تعیین قیمت دارایی هاست و کوشش می کند عوامل خارج از بازار را که بر اوراق بهادار اثر می گذارند،شناسایی کند. این تئوری متکی به قانون وجود یک قیمت[2] می باشد؛یعنی دو قلم مشابه را نمی توان به قیمت های متفاوتی در بازار فروخت. یکی از مزایای این تئوری این می باشد که به فرضیات قوی و مورد بهره گیری در تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نیاز ندارد2003). (Elton et al,. بر خلاف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که محدودیت های زیادی را برای اولویت بندی ها و تقسیم بازده در نظر می گیرد،مدل قیمت گذاری آربیتراژ ،بازده ی مورد انتظار دارایی را تنها براساس فرضیات ضعیف و در جاهایی که فرصت های آربیتراژ وجود ندارند،توصیف می کند ( 1991,Gilles & Leroy). در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ فرض می گردد که فرصت های سود آوری آربیتراژی به سرعت از طریق نیروهای رقابتی از بین می طریقه،به این معنی که سرمایه گذار نمی تواند بازده ی مورد انتظار مثبتی را روی هرمجموعه از دارایی ها، بدون تحمل ریسک و بدون انجام سرمایه گذاری ویژه به دست آورد ((Berry et al,1988 .
مهمترین ویژگی APT منطقی بودن و بدون ابهام بودن آن می باشد. در حالت تعادلی تمامی پرتفوهایی که می توانند از میان مجموعه ای از داراییهای تحت مطالعه انتخاب شوند به نحویکه (الف)از ثروت (دارایی)بهره گیری نکنند و (ب) ریسک نداشته باشند که بطور متوسط بازده ای نیز نباید داشته باشند. به این پرتفولیوها،پرتفوی آربیتراژ گفته می گردد. (کوپلند و وستون ،1387،ص292) این مدل اظهار می کند که در حالت تعادل، بازده مورد انتظار دارایی ها با کوواریانس بین بازده دارایی و عوامل تاثیرگذار ارتباط خطی دارد. این امر در CAPM کاملاً متفاوت می باشد . زیرا در CAPM بازده مورد انتظار با کوواریانس بین بازده دارایی و بازده بازار ارتباط خطی دارد. نکته قابل توجه در APT این می باشد که به عواملی (مثل عوامل صنعت ) به غیر از جو عمومی بازار امکان می دهد تا بر بازده مورد انتظار دارایی ها تأثیر بگذارند. پس، نرخ بازده مورد انتظار نه تنها به حساسیت شرکت به شرایط بازار بلکه به حساسیت آن به شرایط صنعت نیز بستگی دارد. یک نقطه ضعف احتمالی APT این می باشد که مثل CAPMبه خوبی تعریف نشده می باشد. اما این ویژگی می تواند یک مزیت نیز به شمار آید. زیرا به سرمایه گذاران امکان می دهد تا عوامل مرتبط در تعیین نرخ بازده مورد انتظار برای یک شرکت را نیز دخالت دهند (مادورا،1388،ص347-348).
[1] Arbitrage Pricing Theory
[2] The Law of One Price


دیدگاهتان را بنویسید