مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
با مطالعه اجمال نظریات مختلف نظاره می گردد که با در نظر داشتن دیدگاههای مختلف تعارف متفاوتی از ریسک هست. صاحب نظران با تکیه بر دیدگاههای مختلفی که نشعت گرفته از اصول حاکم بر مکاتب جامعه شناختی و مدیریتی می باشد تعاریف متعددی که در بر گیرنده نقطه نظرات آنها نسبت به ریسک بوده، ارائه داده اند.
رو[1] (1976) در مقدمه کتاب خود یعنی «آناتومی ریسک» بطور مقتصر شیوه تعریف ریسک و معضلات تحقیقات جاری را که به معرفی تعریفی از ریسک کمک می کند، اینگونه آورده می باشد: «مطمئناً تحلیل یک مفهوم به ظاهر ساده زمانی که انسانها  اصالت به اقدام می دهند، راه حل چشمگیری بدست نخواهد داد، موضوع ریسک واقعاً بسیار پیچیده می باشد».
تعریف ریسک از دیدگاه نایت[2] (1921) نیز دارای چنین احساس مثبت بر عقل گرایی خوشبینانه می باشد. او می گوید ریسک عبارت از موقعیتی می باشد که در آن تصمیم گیرنده سه ویژگی دارد .

 • درک ساختار مسئله،
 • عدم درک کامل نتایج انتظار،
 • توانایی ذهنی جهت تعیین احتمال وقوع هر یک از نتایج مورد انتظار.
 • در چنین دورانی، یعنی زمانی که عقل گرایی علمی خوشبینانه در اوج حرکت فکری خود بود و اسالت به اقدام داده می گردید، تعارف ریسک دارای ویژگی های زیر بود:
  1 دیدگاه مثبتی از ریسک ارائه می گردد .
  در این دیدگاه، دانشمندان ریسک را ناشی از ابهام در موارد مطلوب و نا مطلوب در یک تصمیم گیری می دانند، در حقیقت ریسک از هر عاملی که موجب عدم اطمینان در تصمیم گیری می گردد، ناشی می گردد.
  2 قابل اندازه گیری باشد .
  ریسک زمانی کاربرد علمی دارد که برای صاحب نظران قابل اندازه گیری باشد، پس ریسک بایستی به گونه ای تعریف گردد که قابلیت اندازه گیری به صورت کمی داشته باشد.
  با مرور زمان و تغییر طرز فکر و توجه جامعه، دیدگاه منفی تر نسبت به ریسک ارائه گردید. در این دیدگاه صاحب نظران بر عوامل نا مطلوب ایجاد کننده ریسک (خسارت و ضرر و زیان ها) بیشتر تأکید داشته و عقیده دارند که ریسک بایستی نشان دهنده تاثیر عوامل نا مطلوب در یک تصمیم گیری باشد.
  رو(1977) در این دیدگاه ریسک را به شکل زیر تعریف می کند :
  «پتانسیلی برای درک نتایج منفی و ناخواسته یک پدیده»
  وایلت[3] (1901) نه تنها ارتباط ریسک با عدم اطمینان را تشریع می کند، بلکه به عنوان نتیجه منفی یک تصمیم نیز می نامد، او ریسک را اینگونه تعریف می کند:
  «عدم اطمینان عینی و کمی شده با در نظر داشتن وقوع یک حادثه ناخواسته»
  و در نهایت دننبری[4](1974) با تعریف ریسک به عنوان «عدم اطمینان برای ضرر» به جنبه منفی تری از ریسک تصریح می کند.
  در یک سوی طیف، تعاریفی که درای دیدگاه مثبت از ریسک می باشد مطرح می گردد. در این تعاریف اولا ریسک بایستی قابل اندازه گیری بوده و ثانیا تمام عوامل مطلوب یا نا مطلوب، با در نظر داشتن توزیع احتمال وقوع پدیده، مورد توجه قرار گیرد . در سوی دیگر طیف تعارفی که دارای دیدگاه منفی نسبت به ریسک می باشد مطرح می گردد، در این تعاریف اولاً ریسک بایستی عینی و کمی باشد، ثانیاً با در نظر داشتن توزیع احتمال وقوع پدیده فقط عوامل  نامطلوب در ایجاد ریسک مد نظر قرار می گیرد. در میان این دو سوی نیز تعاریفی هست که از نقاط مشترک دو دیدگاه بهره گیری می کند.
  بر اساس مطالب مطروحه الگوهای فکری که می توان بر اساس آن ریسک را تعریف، ارزیابی و تخمین زد، عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  الف-تغییر پذیری در اندازه شاخص
  در این الگوی فکری، ریسک به منزله ی تغییر پذیری در کل محدوده شاخص مورد نظر (محدوده مطلوب یا نا مطلوب) می باشد. بطور مثال، زمانی که از بازده صحبت می کنیم، تغییر پذیری در بازده ( ناحیه مثبت و منفی ) تشریح کننده ریسک می باشد. معیارهای مورد بهره گیری در مدل هایی که از این الگوی فکری بهره گیری می کنند عبارتند از:

 • واریانس
 • انحراف استاندارد
 • حدود اطمینان
 • ب- تغییر پذیری در ناحیه نامطلوب شاخص
  شاید این الگوی فکری زاویه واقع بینانه تری از ریسک مطرح کند. در این الگوی فکری احتمال وقوع نتایج منفی یک سرمایه گذاری، عامل تشریح کننده ریسک به شمار می رود. معیار های مورد بهره گیری در مدل هایی که از این الگوی فکری تبعیت می کنند عبارتند از:

 • نیم واریانس
 • توزیع احتمال ضرر
 • حداقل کردن احتمال ضرر
 • ج-تغییر پذیری نسبت به اندازه آرمان هر شاخص
  در این الگوی فکری، آغاز تصمیم گیرنده بایستی اندازه آرمان شاخص را تعیین و سپس تغییر نا پذیری شاخص نسبت به اندازه مشخص شده را به عنوان اساسی برای تعریف، ارزیابی و تخمین ریسک مد نظر قرار دهد. معیار های مورد بهره گیری در مدل هایی که از این الگو تبعیت می کنند عبارتند از:

 • ماکزیمم کردن احتمال بازده آرمان
 • نیم واریانس بازده آرمان
 • توزیع احتمال بازده های زیر آرمان
 • (بقایی،1380)

  [1] – Row
  [2] – Knight
  [3]– willet
  [4] – Denenbury

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
  اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
  1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


  دیدگاهتان را بنویسید