قسمتی از متن پایان نامه :

2-8 بازده سهام
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می گردد:
سود نقدی: یکی از مهم ترین  اجزاء بازده، سودی می باشد که به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایه گذاری می باشد و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد.  ویژگی متمایز این دریافت ها، این می باشد که منتشر کننده، پرداخت هایی را به صورت  نقدی به دارنده اوراق پرداخت می کند.
-سود سرمایه: دومین جزء مهم بازده، منفعت سرمایه می باشد که ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمان فروش می باشد (لشکری و دیگران،1388،ص161).
هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها افزایش ثروت می باشد که این امر از طریق کسب بازده سهام محقق می گردد.پس ارزیابی بازده سهام شرکت های مختلف،مهمترین مساله ای می باشد که سرمایه گذاران در بازار سرمایه با آن مواجهند (تهرانی و فنی اصل،1386،ص21).
بازده سهام عبارتست از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایه گذاری که طی دوره مصرف شده می باشد. به گونه کلی بازده سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
:  بازده سهام عادی در دوره t

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

: قیمت سهام عادی در زمان t
: قیمت سهام عادی در زمان t+1
: سود نقدی سهام عادی طی دوره  t
چنانچه شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی و مطالبات یا اندوخته (سهام جایزه) نماید،به علت تفاوت در تعداد سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه ،  با  قابل مقایسه نمی باشد.پس  بایستی تعدیل گردد. در نهایت بازده سهام عادی یک شرکت را می توان به صورت زیر نوشت:  )خدادادی و کارگر پور،1388،ص 66 و 67).
 

=نرخ بازده سهام در سال t  ام
=قیمت سهام در پایان دوره t
قیمت سهام در ابتدای دوره t
DPS =سود نقدی پرداختی
R =مزیت حق تقدم خرید سهم

=Sمزیت سهام جایزه
C =مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
α  =درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
 

2-8-1 عوامل موثر بر بازدهی سهام
لی[1] طی مقاله ای عوامل موثر بر قیمت سهام را به اجزای بنیادی و غیر بنیادی تقسیم نمود و این اجزاء را مورد مطالعه قرار داد. وی عوامل موثر بر قیمت سهام را به دوسته اجزای بنیادی و غیر بنیادی تقسیم می کند.
الفاجزای بنیادی
عوامل بنیادی، عوامل ناشی از ویژگی های خود سهام هستند. برای مثال، سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشر کننده سهام،عوامل بنیادی تاثیر گذار بر قیمت سهام هستند. منطقی می باشد که ارتباط تنگاتنگی میان سود شرکت ،نرخ تنزیل و قیمت سهام وجود داشته باشد. ارزش یک سهام برابر با ارزش تنزیل یافته سودهای دریافتی آتی (جریانات نقدی) مورد انتظار می باشد. نرخ تنزیل نیز با نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برابر می باشد. پس، اگر سود سهام و سود تقسیمی شرکت افزایش یابد، یا نرخ تنزیل کاهش یابد، در صورت یکسان بودن سایر شرایط، قیمت سهام افزایش می یابد.
باجزای غیر بنیادی
تغییرات قیمت سهام فقط ناشی از عوامل بنیادی سهام نیست. عوامل غیر بنیادی نیز تاثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام دارند. مقصود از عوامل غیر بنیادی عواملی مانند متغیرهای کلان اقتصادی هستند که بر بخش واقعی فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارند. البته مشخص نیست که واقعا چه کسری از نوسان قیمت های سهام تحت تاثیر عوامل بنیادی و چه کسری تحت تاثیر عوامل غیر بنیادی سهام می باشد. بعضی از تحقیقات انجام شده بخش عمده نوسان پذیری قیمت های سهام را ناشی از اجزای غیر بنیادی موجود در بازار می دانند. برای مثال، لی نتیجه گرفت که حدود نیمی از انحراف در قیمتها به تغییرات سود خالص و سود تقسیمی بستگی ندارد و حتی به وسیله تغییرات نرخ بهره نیز نتوانست سایر تغییرات حاصل از عوامل غیر بنیادی را توجیه کند.
البته اجزای بنیادی و غیر بنیادی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و نمی توان آنها را کاملا از یکدیگر تفکیک نمود. به گونه کلی می توان عوامل موثر بر بازدهی سهام را از سه بعد تجزیه و تحلیل شرکت، تجزیه و تحلیل صنعت و تجزیه و تحلیل کلان نیز مورد توجه قرار داد.(پور حیدری و پهلوان، 1387 ،ص73و74).
[1] Lee


دیدگاهتان را بنویسید