تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6  هزینه های افشا

یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارشهای مالی مدنظر قرار می دهد هزینه های افشای اطلاعات می باشد که این هزینه ها عبارتند از:
هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات[1] : این هزینه ها شامل هزینه هایی می باشد که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله بهره گیری کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را بایستی واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر می باشد اما بعد از گذشت زمان معلوم گردید که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات   هزینه های جمع آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات بایستی هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد بهره گیری اکثریت بهره گیری کنندگان باشد. پس در افشا بایستی بهینه سازی گردد تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.
هزینه های قضایی[2]: در افشای اطلاعات مدیران بایستی دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری بهره گیری گردد. به عنوان مثال مؤسسه ای که صورتهای مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، بایستی تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند.
هزینه های سیاسی[3]: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورتهای مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی می باشد تا مراجع سیاسی و دولتها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها بهره گیری کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی در اواخر سال 1970 را می توان نام برد.
هزینه های رقابت[4]: افشای اطلاعات می تواند مورد بهره گیری‌ رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت می تواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آنها نیز به فکر تولید آن محصول بیافتند.
هزینه های محدودیت بررفتار مدیران[5]: یکی دیگر از هزینه های افشاء، محدودیت بر رفتار مدیران می باشد. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریق صورتهای مالی افشا نمودند بایستی کوشش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورتهای مالی پیش بینی نرخ سود 20درصد کرده بایستی تمام کوشش خود را در عملی ساختن این ادعا بکار گیرد و درصورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سؤال رفته و حتی می تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهامداران نیز واقع گردد (فوستر[6]، 1986).
[1] Collection and processing costs
[2] Litigation costs
[3] Political costs
[4]-Competitive disadvantage costs
[5] Constraints on managerial behavior costs

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[6]  Foster

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید