تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-12- نظام بانکی در ایران
2-12-1- وظایف نظام بانکی در ایران
ماده دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا مواردی را به عنوان وظایف نظام بانکی تضمین می کند که به تریتب اهداف عبارتند از:
الف – وظایف مطرح شده برای تحقق هدف اول و چهارم
1- الف- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون مقررات
2- الف- تنظیم، هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات
3- الف- اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات
ب- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف دوم
1- ب- عملیات مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری انجام گیرد.
2- ب- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی دولت طبق قانون و مقررات.

ج- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف سوم
1- ج- افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها.
2- ج- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
د- وظایف مطرح شده برای تحقق هدف پنجم
1- د- عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادر طیق قانون و مقررات
2- د- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات
3- د- قبول و نگاهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادر و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صنوق امانات
4- د- صدور تایید ضمانت نامه ارزی و ریالی برای مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5- د- انجام خدمات وکالت و صایت طبق قانون و مقررات عرضه پول در ایران.(پاسبانی،1381،ص86-87)
2-12-2- ابزارهای سیاست پولی در بانکداری ایران
اکثر ابزارهایی که در بانکداری ربوی بکار برده می گردد. مبتنی بر بهرع می باشد و با حذف سیستم بهره از نظام بانکی ایران، بهره گیری از آنها ممکن نیست بر این اساس، ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای جدیدی را برای عملیات پولی اعلام می دارد که به قرار زیر می باشد:
1- تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه
2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و تعیین نرخ سود برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت
3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله
4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می گردد.
5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر اعتبارات موضوع ماده شش (قانون عملیات بانکداری بدون ربا) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک ها در این موارد
6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مضاربه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و برای هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز حداکثر تسهیلات اعطای به هر مشتری، البته بانک مرکزی علاوه بر ابزارهای فوق می تواند از ابزار «تغییر نرخ ذخیره قانونی» بهره گیری کند. (پاسبانی،1381،ص96-97)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟