قسمتی از متن پایان نامه :

جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به بهره گیری از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده می باشد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری؛ بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم می باشد. با گذشت زمان، مدیران به مقصود حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند این موضوع باعث شده می باشد که علیرغم آنکه بعضی از شرکتها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحرانهای مالی مانند کمبود نقدینگی مواجه شوند. پس، معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرحهای پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروههای برونسازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند(مهدوی، حسینی، 1387، ص3).
برای رفع نارسائیهای مدل های ارزیابی عملکرد که به دلیل بهره گیری از اطلاعات حسابداری به وجودمی آید، پژوهشگرانی مانند « سوجانن » ، « استیوارت » ، « باسیدور و همکاران » و «باش و همکاران»  به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدلهایی به مقصود محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد گردید. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می گردد. هدف اصلی بنگاهها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران می باشد و ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف تلقی می گردد. پس، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می گردد، می توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی نمود. پس معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود کوشش دارند ضمن در نظر داشتن پیچیدگیهای رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند(مهدوی، حسینی، 1387، ص4).

2-8-1 مدلهای ارزیابی عملکرد

بهره گیری کنندگان گزارشهای مالی با بهره گیری از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد هست که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم نمود(مهدوی، حسینی، ص5).

2-8-2مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی می باشد که سود گزارششده در آنها از اهمیت زیادی برای بهره گیری کنندگان برخوردار می باشد. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت بهره گیری می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش می باشد. همانطور که پیش از این نیز اظهار گردید در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری ، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی می باشد(مهدوی، حسینی، 1387،ص5).
سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد می باشد که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می گردد به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند « لهن و ماخیجا »، «چن و داد» و «ورثینگتون و وست» یکی از مهمترین معیار های سنجش عملکرد به شمار می رود. با در نظر داشتن مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی، مورد بهره گیری قرار می گیرد. بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم گیرهای آنها بسیار مؤثر می باشد. در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتوای اطلاعاتی شکلهای مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای بهره گیری کنندگان مفید می باشد. با این حال، مدل های حسابداری(سنتی (ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر می باشد(مهدوی، حسینی، 1387،ص6):

 • امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف.
 • رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکتهای مختلف مجاز می کند.
 • با تغییرات سطح قیمتها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند.
 • به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته داراییهایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی گردد. این ویژگی باعث می گردد که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا نمود.
 • به دلیل بهره گیری از روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.
 • تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می گردد تا اطلاعات گمراهکننده ای در اختیار بهره گیری کنندگان قرار گیرد.
 • در نظر نگرفتن هزینه سرمایه.
 • نارساییهای بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد بهره گیری قرار گیرد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 • پاسخ دهید