تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-27- عملیات اصلی بانک های تجاری
2-27-1 – اعطای اعتبار اضافه برداشت

به این نوع اعطای اعتبار، اعتبار در حساب جار نیز گفته می گردد. در این روش بانک به مشتری اجازه می دهد تا حساب جاری خویش را تا سقف مبلغ معینی بدهکار نماید. مشتریانی که از امتیاز اعتبار اضافه برداشت بانک برخوردار می شوند، می توانند علاوه بر موجودی تا سقف مبلغ معین شده از طرف بانک نیز به عهده بانک چک کشیده و منابع مالی بانک را به مصرف برسانند. به مانده بدهکار حساب موصوف بهره تعلق می گیرد. با واریز وجه به حساب مشتری پس از کسر بهره مذکور اعتبار مشتری به همان میزان، مشروط بر اینکه از سقف مقرر تجاوز ننماید، مجددا احیا می گردد. این روش اعطای اعتبار که بیشتر بانک به تجار اعطا می نماید یک نوع اعتبار کوتاه مدت و موقتی می باشد که بانک تجاری برای جلب تجار معتبر ار آن بهره گیری می نماید. در واقع اعطای اعتبار در حساب جاری یکی از طرق جلب سپرده های دیداری تجار هم هست. بانک اعتبار در حساب جاری را صرفا براساس شناخت مشتری و بدون اخذ وثیقه یا تضمینی اعطا می نماید(فرجی،1382).
2-27-2 – اعطای اعتبار با تضمین
در این روش بانک با اخذ تصمیمی تنی یا مادی به صورت اوراق بهادار و یا اسناد دایر بر وجود مال التجاره ، به صاحبان صنایع و یا تجار اعتبار اعطا می نماید. به این نوع اعتبار بهره تعلق می گیرد. در مواقعی بانک به تضمین شخص یا اشخاص معتبری به صاحب صنعتی یا تاجری اعتبار می دهد که به وثیقه اوراق بهادار داده می گردد از ارزش اوراق بهادار کمتر می باشد(فرجی،1382).
2-27-3 – تنزیل بروات تجاری
اصولا تنزیل اعتبار عبارتست از خرید نقدی طلب مدت دار به مبلغی کمتر. در واقع در تنزیل بروات تجاری بانک سند طلب مدت دار تجار را به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سند خریداری و بلغ آن را نقدا به تجار می پردازد. بدیهی می باشد بانک اسناد را طلب مدت دار افراد شناخته شده و معتبر را تنزیل می نماید. بدین ترتیب تنزیل نیز در واقع یکی از طرق جلب مشتریان معتبر می باشد.
بانک مرکزی به بانکهایی تجاری توصیه می نماید تا از تنزیل اسناد تجاری ساختگی تجار خودداری نمایند. چنانچه بانکهای تجاری به توصیه بانک مرکزی اقدام ننماید این بانک از تنزیل مجدد اسنادتجاری خریداری بانکها در مواقع نیاز خودداری خواهد نمود. زیرا در بعضی از کشورها با در نظر داشتن نظام پولی بانکی ، بانکهای تجاری ، در صورت نیاز به وجه نقد می توانند اسنادی تجاری موصوف را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل نمایند. در اینگونه کشورها نرخ تنزیل مجدد که از سوی بانک مرکزی اعمال می گردد یکی از ابزار کنترل حجم پول در گردش می باشد(فرجی،1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-27-4- اعطای وام
در این روش بانک تجاری تحت شرایط مشخصی به افراد وجه نقذ می پردازد. بدین ترتیب که مشتری متقاضی وام با بانک وام دهنده تماس گرفته و برای دریافت وام اطلاعات مورد نیاز بانک مانند مبلغ وام، مصرف وام، دوره باز پرداخت، روش بازپرداخت، روش وثیقه و غیره را در اختیار بانک می گذارد. چنانچه بانک با پرداخت وام موافقت نماید پس از امضاء موافقت نامه بانک نسبت به پردادخت وام به متقاضی اقدام می نماید. قاعدتا نرخ بهره وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزیل بالاتر می باشد(فرجی،1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید