مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش
2-3-1- تحقیقات داخلی
اولین پژوهش صورت گرفته در زمینه کارایی حسابرسی مربوط به پایان‌نامه آقای اما‌الله فرصتی (1381) تحت عنوان «مطالعه نارسائی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران» در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که به تأثیر جایگزینی مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم، بر کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت‌های مالی پرداخته می باشد. نتایج پژوهش مزبور نشان داده می باشد که مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک کاراتر و اثربخش‌تر از مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم می باشد و مدیران حسابرسی با انجام حسابرسی بر اساس این مدل می‌توانند گزارش حسابرسی قابل اتکایی ارائه دهند و نیز پژوهش دیگری مربوط به رضازاده و بسنده تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی با بهره گیری از مدل برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده‌ها (DMU) می‌پردازد و اقدام به تعیین ضریب کمی کارایی نسبی حسابرسی صورت های مالی نموده اند، پس از آن اثر عوامل مختلف بر میزان کارایی به کمک تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی مطالعه نمودند. نتایج حاصله بیانگر آن می باشد که تنها میزان شناخت حسابرسان بر ساختار کنترل داخلی صاحبکار با میزان کارایی نسبی صورتهای مالی ارتباط مستقیم دارد.
آقایی و علیجانی (1380 )، تحقیقی تحت عنوان مطالعه فاصله انتظارات (تصورات) در مورد ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل انجام داده اند. نتایج پژوهش نشان داد تصور حسابرسان و بهره گیری کنندگان در مورد وظیفه حسابرسان مستقل پیرامون ارزیابی رعایت قوانین و مقررات تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد و در مورد مقایسه حسابرسان و بهره گیری کنندگان به آن دسته از بندهای اظهار نظر گزارش های حسابرسی که با در نظر داشتن موارد عدم رعایت قوانین و مقررات به صورت مشروط، مردود و یا عدم اظهار نظر اظهار شده می باشد، تفاوت معنی داری نظاره نشده می باشد.
رهنمای رودپشتی و گوهری (1383)، تحقیقی را تحت عنوان مطالعه و مطالعه وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و بهره گیری کنندگان نسبت به قضاوتهای حرفه ای حسابرسان مستقل انجام داده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن می باشد که تفاوت معنی داری بین انتظارات حسابرس و بهره گیری کنندگان از قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل هست.
سجادی و اوستا (1384)، به مطالعه کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی پرداخته اند. بدین مقصود، کاربرد روشهای تحلیلی در سه مرحله، برنامه ریزی، آزمون محتوا و مطالعه نهایی صورتهای مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روشهای یاد شده را در مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و مطالعه نهایی صورتهای مالی تأیید می کنند اما حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روشهای تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و آزمون محتوا کاربرد روشهای تحلیلی را در مطالعه نهایی صورتهای مالی تأیید نکرده اند.
سجادی و ناصح (1382)، در تحقیقی به مطالعه سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی از دیدگاه مدیران مالی می پردازند که نتایج پژوهش نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکتهای مزبور، حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف، اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآورد حسابداری مؤثر و سودمند می باشد اما در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی، کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی سودمند نمی باشد.
مجتهدزاده و آقایی (1383)، در تحقیقی به مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و بهره گیری کنندگان صورتهای مالی می پردازند که هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه بهره گیری کنندگان و حسابرسان مستقل می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی گردید.
نتایج آزمون فرضیه های گروه “الف” نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تأکید بیشتری دارد و نتایج آزمون فرضیه های گروه “ب” نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاهها وجود ندارد. فلذا با در نظر داشتن عدم مطالعه کافی این حوزه از حسابرسی در ایران لزوم تحقیقات بیشتر در زمینه کارایی احساس می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید