مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5- مقدمه
(شیپر، 1989 ) مدیریت سود را مداخله‌ای هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون‌سازمانی با قصد دست‌یابی به منافع خصوصی، تعریف نمود. همچنین جونز و شارما مدیریت سود را این‌چنین تعریف کردند      « مدیریت سود یعنی اعمال قضاوت مدیران در گزارشگری مالی جهت گمراه کردن بعضی از ذینفعان درمورد عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته می باشد » ( جونز و شارما، 2001 ) .
همان گونه که مشخص می باشد بستر مدیریت سود گزارش‌های برون‌سازمانی شرکت‌هاست و از آن جایی که مسئول تهیه گزارش‌های برون‌سازمانی، مدیران ارشد شرکت‌ها هستند، مسئول مدیریت سود در شرکت‌ها نیز مدیران ارشد شرکت‌ها می‌باشند. به علاوه در« تئوری مدیریت افشای مالی شرکتی» به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر مانند ساختار داخلی شرکت و سیاست‌ها نگریسته می گردد و در این تئوری بر تأثیر کلیدی هیئت‌مدیره در تعیین جایگاه افشای شرکت تاکید می گردد:
« وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی می باشد مانند تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن »( گیبینز وهمکاران ، 1990 ).
در فرآیند هر پژوهش ،نتایج اهمیت  بسزایی دارد، زیرا که نتیجه‌گیری پژوهش می‌تواند مبنایی برای رفع معضلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت مطلوب باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این فصل آغاز به ارزیابی و تشریح  نتایج آزمون فرضیه می‌پردازیم و پس از آن به ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش ، پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید