قسمتی از متن پایان نامه :

1-5-2هموارسازی سود[1]
هموارسازی سود اقدام آگاهانه‌ای می باشد که مدیران به مقصود کاهش نوسانات دوره‌ای سود در چارچوب اصول و روش‌های متداول حسابداری آن دست می‌زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان باثباتی از رشد سود می باشد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث[2] در سال 1953 ارائه گردید و بعداً توسط گوردن[3] در سال 1964 توضیح داده گردید. او چهار فرض زیر را پیشنهاد نمود:
1- معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش‌های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت می باشد.
2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می‌یابد.
3- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض 2 اظهار گردید به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
4- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری می باشد تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.)
اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری بایستی : اول سود گزارش‌شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، 1387 ،ص39-38)4.
به سه طریق می‌توان به هموارسازی سود نائل گردید:
1- زمان‌بندی معاملات
2- انتخاب روش‌ها و دستورالعمل‌های تخصیص‌یافته
3- طبقه‌بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیرعملیاتی
زمان‌بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی به غیر از یک انتخاب حسابداری می باشد، ولیکن احتمالاً مهم‌ترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری می باشد (کرباسی یزدی، 1387 ،ص207)5.
همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب[4] مطرح می گردد.
1- فرضیه بلااثر[5] : که مدعی می باشد تغییرات در سود حسابداری در صورتی که ناشی از اعمال روش‌های مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به گونه ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می کند.
2- فرضیه اثرگذار (مکانیکی)[6]: نیز مدعی می باشد که بازار سهام می‌تواند به وسیله روش‌های حسابداری گمراه گردد.
حتی اگر تغییرات در روش‌های حسابداری تأثیر در جریان‌های نقدی نداشته باشد. از این رو می باشد که بعضی صاحب‌نظران عقیده دارند که مدیران رویه‌های حسابداری را انتخاب می‌کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام  حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه می باشد (یزدانی، 1385 ،ص6)4.
هموارسازی سود می‌تواند نتیجه هموارسازی طبیعی5 یا تعمدی6 باشد هموارسازی طبیعی اظهار گر این می باشد که فرآیند سود به گونه ذاتی تولیدکننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام‌ها و تصمیم‌های مدیریت ناشی نمی‌گردد. هموارسازی تعمدی به اعمال و اقدام‌های مدیریت نسبت داده می گردد. به بیانی دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام‌هایی که توسط مدیریت انجام می گردد . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی7 تقسیم می گردد.
هموارسازی واقعی به عنوان کوشش‌هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‌پذیرد تفسیر می گردد. هموارسازی ساختگی اظهار گر کوشش و کوشش تعمدی و آگاهانه می باشد که نوسانات جریان سود را به گونه ساختگی کاهش می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هموارسازی واقعی می‌تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش و به دنبال آن افزایش در سود می باشد. این نشان‌دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی می باشد که به گونه مستقیم روی سود آتی تأثیر می‌گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می گردد. هموارسازی ساختگی اظهار گر دست‌کاری حسابداری می باشد که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می گردد. این دست‌کاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده ورودی جریان نقدی نیز تأثیر نمی‌گذارد ، اما هزینه‌ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می‌دهد.
در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات طریقه سود گزارش‌شده بهره گیری می گردد بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرآیند تولید گذارده گردد. اعمال اختیاری حسابداری آن‌هایی هستند که سازمان ، متعهد به انجام عملی ویژه نمی‌باشد وکاربرد آن ها براساس قضاوت حرفه ای می باشد ، پس بایستی قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج دادوستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده می باشد (ملانظری و کریمی زند،1386).
[1]. Smoothing  profit
[2].hip vors,1953

[3].Gordon,1964
[4].Competing  Hypotheses
[5]. No – Effect  Hypotheses
[6]. Mechanistic  Hypotheses
5. Natural
6. intentional
7. Artifitial

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران