انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

این نسبت متداولترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت می باشد. بطور کلی می توان گفت هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تامین بیشتری خواهند داشت زیرا چنانچه بر دارایی جاری صدمه و لطمه ای نیز وارد گردد باز شرکت می تواند پاسخگویی طلبکاران باشد. البته بایستی توجه داشت بزرگ بودن بیش از حد این نسبت نشانه این می باشد که از دارایی های جاری بخوبی بهره گیری نمی گردد و یا از منابع اعتباری کوتاه مدت بهره گیری می گردد (اسماعیل پور، 1380).
 

بدهی های آنی / دارایی های آنی = نسبت آنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی بهره گیری می گردد. دارایی های آنی آن دسته از دارایی های جاری می باشد که به سرعت قابل تبدیل به نقد می باشد. در این پژوهش برای محاسبه دارایی های آنی، موجودی مواد و کالا از دارایی های جاری کسر شده می باشد  (اسماعیل پور، 1380).
 

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص
میزان سرمایه در گردش شاخصی می باشد برای تشخیص درجه نقدینگی یک شرکت به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته  گردد. سرمایه در گردش حاشیه ایمنی اعتبار دهندگان می باشد، در شرکت هایی که در کوتاه مدت با مشکل استقراض مواجه هستند بایستی سرمایه در گردش بالایی داشته باشند  (اسماعیل پور، 1380).
2ـ نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده می باشد. مهمترین نسبت های مالی عبارتند از نسبت بدهی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
 

جمع دارایی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی
بطور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این می باشد که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از بهره گیری تسهیلات بیشتری شده می باشد  (اسماعیل پور، 1380).
حقوق صاحبان سهام / جمع بدهی = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی ها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به بیانی دیگر از لحاظ مالکیت چه ارتباط ای بین طلبکاران و سهامداران هست. طبعاً هر چه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت  (اسماعیل پور، 1380).
 

3ـ نسبت های فعالیت: درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند. مهمترین این نسبت ها عبارتند از نسبت گردش مجموع دارایی ها، نسبت گردش دارایی ثابت و نسبت گردش سرمایه جاری.
مجموع دارایی ها / خالص فروش = نسبت گردش مجموع دارایی ها
نسبت فوق نشان می دهد که چگونه دارایی های یک شرکت به مقصود ایجاد درآمد فروش بکار گرفته شده می باشد.
دارایی های ثابت / فروش خالص = نسبت گردش دارایی ثابت
سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های ثابت و پایین بودن درآمد حاصل از فروش باعث کم شدن این نسبت می گردد.
سرمایه در گردش / فروش خالص= نسبت گردش سرمایه جاری
این نسبت حاکی می باشد که سرمایه در گردش تا چه اندازه در فروش مؤثر بوده می باشد. افزایش نسبت دلیل بر کمبود سرمایه در گردش تلقی می گردد مگر قرائن دیگری مثل افزایش فروش آن را نفی می کند.
 

4ـ نسبت های سود آوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده فروش، سود خالص به فروش خالص و سود ناخالص به فروش خالص
100* (جمع دارایی ها/ سود خالص)= بازده دارایی ها (بر حسب درصد)
100* (حقوق صاحبان سهام/ سود خالص) = بازده حقوق صاحبان سهام (برحسب درصد)
* (سود خالص/ فروش خالص) = بازده فروش (برحسب درصد) 100
فروش خالص / سود خالص پس از کسر مالیات= سود خالص به فروش خالص
فروش / سود ناخالص = سود ناخالص به فروش خالص
 

3ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها):
به مقصود مطالعه صحت تفکیک دو نمونه شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته بر اساس ماده 141 قانون تجارت، از آزمون F برای مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غیرورشکسته بهره گیری می کنیم. فرضیات مطرح شده برای آزمون یاد شده به صورت زیر می باشد:
H0: M1=M2
H1: M1≠M2
در این آزمون ادعا شده می باشد که میانگین متغیرهای مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته تفکیک شده به وسیله ماده 141 با هم برابر نیستند.
برای مطالعه صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته که به وسیله پیش فرض انجام شده، آغاز به مطالعه دو گروه از نظر متغیرهای مستقل الگوی پژوهش می پردازیم. در این آزمون، این موضوع مطالعه می گردد  که آیا میانگین مقادیر متغیرهای مستقل الگو((X1-X2-X3-… در سال های 86 تا 89 در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با یکدیگر برابرند؟ این مطالعه به جهت آزمون دونمونه متفاوت بر اساس معیار پیش فرض انجام خواهد گردید. به بیانی دیگر مطالعه می گردد که آیا تفکیک دو نمونه به وسیله پیش فرض از لحاظ آماری هم تأیید می گردد؟
3ـ7ـ1ـ برازش الگو با بهره گیری از روش رگرسیون لجستیک
در مطالعه الگوها با بهره گیری از رگرسیون لجستیک، ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته تعریف می گردد که دو گروه شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته به ترتیب با 0 و 1 در نظر گرفته می شوند. روش انجام رگرسیون لجستیک به سه روش اینتر، پیش رونده و پس رونده و بک وارد می باشد. در روش اینتر تمامی متغیرهای مستقل به گونه همزمان وارد رگرسیون می شوند. در روش پیش رونده گزینش متغیرها به صورت مرحله ای با افزایش متغیرها در هر مرحله می باشد و در آغاز متغیری که بیشترین مقدار آماره F را دارد، وارد رگرسیون می گردد. در روش پس رونده گزینش متغیرها به صورت مرحله ای با کاهش متغیرها در هر مرحله می باشد و ضرایب رگرسیونی برآورد می گردد.

 • آزمون معنی دار بودن همبستگی برای گزینش الگوی مناسب
 • یکی از شرط های لازم برای دقت نتایج به دست آمده با روش رگرسیون لجستیک، فقدان همبستگی میان متغیرهای مستقل الگوهاست. پس برای گزینش روش صحیح، نیاز به آزمون همبستگی میان متغیرهای مستقل الگوهاست.

 • نحوه محاسبه ضرایب متغیر های مستقل در رگرسیون لجستیک
 • هر چند در رگرسیون لجستیک ضرایب متغیرهای مستقل مانند رگرسیون چند متغیره برآورد می گردد ، لیکن نحوه برآورد آن کاملاً  متفاوت می باشد . در رگرسیون چند متغیره از روش حداقل مربعات[1] بهره گیری می گردد . در این روش مجموع مجذور اختلاف بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده متغیر وابسته حداقل می گردد . در رگرسیون لجستیک بدلیل طبیعت غیرخطی تبدیل لجستیک از روش دیگری که حداکثر درستنمایی[2]  نام دارد ، بهره گیری می گردد .
  [1] ـ Ordinary least square, (OLS)

  [2] ـ Maximum Likelihood (MLE)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار