• بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر می باشد.
 • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق بیشتر می باشد.
 • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر می باشد.
 • بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی‌پردازند در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر می باشد.
 • 6-1) متغیرهای پژوهش

  متغیرهای این پژوهش به سه گروه زیر طبقه‌بندی شده‌اند:
  1-6-1) متغیر وابسته

 • بازده غیر عادی برآوردی سهام
 • 2-6-1) متغیر مستقل

 • متغیر مجازی پرداخت سود سهام
 • 3-6-1) متغیرهای کنترلی

 • ریسک سیستماتیک
 • لگـاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت در سال t

 • پاسخ دهید