قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-7)مدل های رگرسیون پژوهش
   برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد. این مدل ها را می توان بصورت زیر تعریف نمود:
   مدل بهره گیری شده برای فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت ومعیارهای ریسک نامطلوب ارتباط معناداری هست.
ARiskit0 1CONit2Sizeit3MTBit it                                                (3-5)                                                                                         
فرضیه فرعی اول: بین تمرکز مالکیت ونیمه واریانس ارتباط معناداری هست.
Semivarit0 1CONit2Sizeit3MTBit it                                (3-6)                                                   

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه فرعی دوم: بین تمرکز مالکیت و نیمه انحراف معیار ارتباط معناداری هست.
Semiσit0 1CONit2Sizeit3MTBit it                                  (3-7)
برای آزمون فرضیه ی دوم از دو مدل خطی و غیر خطی(درجه دو) بهره گیری شده می باشد:
   مدل های بهره گیری شده برای فرضیه اصلی دوم: بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب ارتباط معناداری هست.

Ovarit0 1CONit2Sizeit3MTBit it                                        (3-8)                                                
(3-9)

 مدل بهره گیری شده برای فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ریسک ارتباط معناداری هست.
Betaim0 1CONit2Sizeit3MTBit it                                                     (3-10)
که در مدل های فوق:
ARiskit  = ریسک نامطلوب شرکت i در سال‌ t
Semivarit =نیمه واریانس نامطلوب شرکت i در سال‌ t
Semiσit = نیمه انحراف معیار نامطلوب  شرکت i در سال‌ t
Ovarit = ریسک مطلوب شرکت بوده و عبارت می باشد از نیمه واریانس مطلوب شرکت i در سال‌ t
Betaim = ریسک سیستماتیک شرکت i در سال‌ t
CONit = تمرکز مالکیت شرکت i در سال‌ t
= مجذور تمرکز مالکیت شرکت i در سال‌ t
Sizeit = بیانگر اندازه شرکت بوده و عبارت می باشد از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام چاپ گردیده شرکت i در سال‌ t
MTBit = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در سال‌ t
β0 = عرض‌ از مبدأ مدل‌ رگرسیون‌
β = ضرایب مدل رگرسیون و
eit = خطای مدل رگرسیون می باشد.
 

3-1-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های آماری مورد بهره گیری
برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی توأماً بهره گیری شده می باشد. بهره گیری از آمار توصیفی با هدف جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و یا محاسبه پارامترهای جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده صورت گرفته می باشد. هدف آمار استنباطی، بطور کلّی انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباط هایی درمورد اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری می باشد. به این مقصود فرضیه های پژوهش با آزمون های مناسب با بهره گیری از روش رگرسیون تلفیقی(Panel Data)، توسط نرم افزار Eviews6 تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از مزایای بکارگیری روش رگرسیون تلفیقی(Panel Data)، در افزایش قدرت ضرایب نسبت به بهره گیری از تجزیه و تحلیل مجزّای داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


پاسخی بگذارید