تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

1ـ5 نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
در این فصل آغاز نتایج بدست آمده در طول پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این نتایج با تبیین اهمیت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با روش فعلی بهای تمام شده بیمارستان  مورد مطالعه، بدست آمده می باشد. که نتایج بدست آمده از فصل چهارم را با در نظر داشتن هدف پژوهش مورد بحث قرار می‌دهد. سپس محدودیتها و پیشنهادات ارائه گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5 نتیجه‌گیری کلی
با در نظر داشتن ماهیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) برای تمامی گروههای خدماتی (تولیدی ـ صنعتی) دنیا از این روش بهره گیری نمود، اما با در نظر داشتن معیارهای بهره گیری از این روش هزینه‌یابی می‌بایست که پس از مطالعه امکان بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، اقدام به پیاده‌سازی سیستم نمود.
با در نظر داشتن نتیجه فرضیه اول، همانطور که انتظار می‌رفت، سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت روش تسهیم مناسبتری نسبت به سیستم سنتی هزینه‌یابی ارائه می‌نماید و نتایج بدست آمده نشانگر ارتباطی معنادار بین سیستم هزینه‌یابی سنتی و سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌باشد. که این نتیجه نشانه روشنی از لزوم بهره گیری از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بخشهای خدماتی (بیمارستانی) کشور می‌باشد، که با در نظر داشتن حرکت رو به رشد کشور در عرصه‌های جهانی و طرحهای توسعه‌ای کشور و همچنین افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات، بهره گیری از اطلاعات صحیح و دقیق برای تصمیم‌گیری سریعتر الزام‌آور گردیده می باشد.
با در نظر داشتن فرضیه دوم به این نتیجه می‌رسیم که سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌تواند یکی از راه حلهای مدیریت برای  رسیدن به تصمیم‌گیری صحیح و دقیق باشد که با پیاده‌سازی و طراحی این سیستم نیاز اطلاعاتی سیستم مدیریت برطرف گردیده و افق روشنتری برای ارئه بهتر خدمات به بیماران پیش‌بینی می گردد.
3-5 پیشنهادات حاصل از پژوهش:
با در نظر داشتن نتایج حاصل از پژوهش و همچنین مطالعه سیستم سنتی پیشنهادات زیر ارائه می گردد. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده و بررسیهای انجام گرفته در مورد سیستم سنتی که دارای نواقصی مانند عدم بهره گیری از تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی همچنین ضعیف بودن اطلاعات بهای تمام شده جهت تصمیم‌گیری می‌باشد، پیشنهاد می گردد بیمارستان با در نظر داشتن نتایج پژوهش از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بهره گیری نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید