ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش

 • با در نظر داشتن اینکه کیفیت گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری داشت به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد که ابعاد مزبور را در شرکت ها تقویت بخشیده، زیرا که بهبود عملکرد اجتماعی منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد و همچنین به مدیران شرکت ها توصیه می گردد که در تقویت سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی نیز اهتمام ورزند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • با در نظر داشتن اینکه اندازه شرکت روی مسولیت اجتماعی تاثیرگذار می باشد و ارتباط بین اندازه شرکت با مسولیت اجتماعی معکوس می باشد پس به شرکت های داخلی پیشنهاد می گردد که اولاً مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک اصل در شرکت رعایت کنند که یکی از نتایج آن افشا به موقع اطلاعات می باشد. دوماً هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، پیاده سازی مسولیت اجتماعی سخت تر خواهد بود پس پیشنهاد می گردد برای اینکه گزارشگری مالی که یکی از ارکان سیستم های حسابداری می باشد، مسولیت اجتماعی بایستی به درستی در شرکت ها اجرا گردد.
 • 5ـ5ـ محدودیت های پژوهش

 • در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی تری درنظر گرفته میشد، ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشت ، لیکن در صورتی که سال های بیشتری جهت انتخاب نمونه درنظر گرفته می گردید، تعداد شرکت های عضوجامعه و نمونه آماری کاهش می پیدا نمود، که این امر موجب کاهش روایی پژوهش می گردید و امکان مطالعه ارتباط مذکور را با محدودیت مواجه می ساخت.
 • از آنجایی که برای محاسبه متغیر های پژوهش از صورت های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی بهره گیری شده می باشد در صورت تعدیل اطلاعات صورت های مالی برای تورم، ممکن می باشد نتایج پژوهش متفاوت از نتایج فعلی باشد.
 • با در نظر داشتن اینکه اطلاعات رکن اصلی و اساسی برای هر پژوهش به شمار می رود. فقدان اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش در بعضی موارد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب گردید که همه این شرکت ها مورد آزمون و مطالعه قرار نگیرند.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
  سوالات اصلی پژوهش:
  چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
  سوالات فرعی پژوهش:

 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟

 • دیدگاهتان را بنویسید