قسمتی از متن پایان نامه :

10-2- چارچوب نظری مدیریت سود
1-10-2- اجزای دستکاری سود
در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از مدیریت سود شده می باشد. برای ارائه یک دیدگاه مشترک،  آغاز بایستی مفهوم مدیریت سود را درک نمود و آن را از مفاهیمی زیرا دستکاری سود، [1]  تقلب در ارائه سود و حسابداری خلاقانه یا بدیع تفکیک نمود. دستکاری سود به مفهوم اقدامات آگاهانه مدیران به مقصود رساندن سود گزارش شده به سطح مطلوب مورد نظر می باشد. مدیریت سود حالت خاصی از دستکاری سود می باشد به این شکل که مدیران از طریق بکارگیری اختیارات خود منطبق با استانداردها و قوانین و یا از طریق ساختار معاملات،  به شیوه ای که ارزش شرکت کاهش نیابد،  سود را دستکاری کنند. تقلب در ارائه سود تصریح به دستکاری سود به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه و یا تغییر ساختار فعالیت های شرکت به گونه ای که ارزش مورد انتظار آن کاهش یابد،  دارد و حسابداری خلاقانه یا بدیع تصریح به دستکاری سود به قیمت انحراف از استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه و یا تغییر ساختار فعالیت های شرکت به گونه ای که ارزش مورد انتظار آن کاهش یابد،  دارد و حسابداری خلاقانه یا بدیع تصریح به دستکاری سود با بکارگیری رویه هایی دارد که به دلیل شفاف نبودن یا عدم وجود استانداردها یا قوانین خاص مربوطه،  انحراف تلقی نمی گردد (نینگ[2]،  2005). طبق تعاریف ارائه شده،  دستکاری سود پنج ویژگی مشخص دارد:
سودها توسط مدیران دستکاری می گردد نه حسابداران.
سودها و آگاهانه و دانسته[3] دستکاری می گردد پس بایستی دستکاری سود را از خطاهای سهوی نظیر ارقام به اشتباه شده توسط حسابداران تفکیک نمود.
دستکاری سود تنها از طریق رویه های حسابداری صورت نمی گیرد بلکه شامل تصمیمات واقعی واحد تجاری نیز می گردد. برای مثال افزایش فروش ها از طریق تخفیفات بیشتر در قیمت های فروش یا شرایط اعتباری آسان تر منجر به افزایش سود دورۀ جاری می گردد اما ممکن می باشد ارزش مورد انتظار شرکت را کاهش دهد. دستکاری سود از طریق رویه های حسابداری را دستکاری کاغذی سود و دستکاری سود از طریق تصمیمات واحد تجاری را دستکاری واقعی سود[4] می گویند.
نوع سود دستکاری شده در دستکاری کاغذی سود،  سود گزارش شده[5] می باشد در حالی که نوع سود گزارش شده در دستکاری واقعی سود،  سود اقتصادی می باشد اما هدف نهایی  دستکاری واقعی سود تحت تاثیر قرار داددن سود گزارش شده می باشد.
میزان دستکاری سود بستگی به سطح سود گزارش شده مورد نظر مدیریت دارد.
بنابر آن چیز که گفته گردید،  دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود،  تقلب در ارائۀ سود و حسابداری خلاقانه می باشد. دستکاری سود از طریق رویه هایی منطبق با استانداردها و قوانین،  مدیریت کاغذی سود نامیده می گردد،  در حالیکه دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معالات واحد تجاری به شیوه ای قانونی که تاثیر مثبت (نظیر اضافه کردن یک خط تولید جدید سودآور) یا تاثیر بی طرفانه (نظیر افزایش زمانبندی فروش بدون تغییر در قیمت ها) بر ارزش مورد انتظار شرکت داشته باشد،  مدیریت واقعی سود نامیده می گردد. دستکاری سود در صورت انحراف از استانداردها و قوانین مربوطه،  تقلب کاغذی در ارائه سود تلقی می گردد در حالیکه تقلب واقعی در ارائه سود تصریح به دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری دارد به گونه ای که ارزش شرکت کاهش یابد. تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری ممکن می باشد منطبق با استانداردها یا قوانین باشد و یا ممکن می باشد به مفهوم عدم رعایت یک استاندارد یا قانون تلقی گردد. آن دسته از معاملات واحد تجاری که انحراف از استانداردها یا قوانین تلقی نمی گردد اما منجر به کاهش ارزش مورد انتظار شرکت می گردد نشان از ضعف بالای استانداردهای حسابداری یا قوانین مربوطه دارد.  در مورد انرون، [6] معاملات تجاری با دیگر شرکت ها خلاف اصول پذیرفته شده حسابداری یا قوانین تجاری آمریکا نبود اما ارزش شرکت کاهش پیدا نمود و دلیل آن هم افزایش ریسک شرکت ناشی از افزایش قابل ملاحظۀ بدهی ها بود. بر این اساس آن چیز که انرون انجام داد تقلب واقعی در ارائه سود می باشد. تقلب واقعی در ارائه سود ممکن می باشد تاثیر منفی بر ارزش دفتری و مورد انتظار شرکت داشته باشد (نظیر تولید بیش از حد،  افزایش فروش از طریق کاهش قیمت با هدف افزایش درآمدهای دورۀ جاری و به هرینۀ فدا کردن درآمدهای آتی) و یا ممکن می باشد تاثیر مثبت یا بی طرفانه ای بر ارزش دفتری شرکت در دورۀ جاری و تاثیر منفی بر ارزش مورد انتظار یا نهایی شرکت داشته باشد (نظیر انتقال نادرست دارایی ها به واحدهای تابعه).
از آنجائی که استانداردهای حسابداری و قوانین تجاری شرکت ها در کشورهای مختلف متفاوت می باشد لذا ممکن می باشد یک رویه در یک کشور تحت تعارف ارائه شده در طبقۀ مدیریت سود قرار گیرد اما در کشور دیگر به عنوان تقلب در ارائه سود تلقی گردد.
فرق بین مدیریت سود و تقلب در ارائه سود یک خط باریک می باشد (بران[7]،  1999). طبق تعاریف ارائه شده این خط به سادگی قابل تعیین و اندازه گیری می باشد. هنگامی که استانداردهای حسابداری یا قوانین مربوطه رعایت نگردد تقلب کاغذی در ارائه سود رخ داده می باشد؛ حال می خواهد یک انحراف صورت گرفته شده باشد یا چندین انحراف. یکی از راه های تعیین این انحراف فرایند حسابرسی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسابداری خلاقانه به طرز برخورد با موضوعات بسیار خاص نظیر اختراعات تجاری برمی گردد لذا نه می توان گفت رویه ای مجاز و قانونی می باشد و نه می توان اتهام تقلب به آن زد. به بیانی دیگر برحسب کاربرد استانداردهای حسابداری و قوانین مربوطه هیچ فصل مشترکی بین حسابداری خلاقانه و مدیریت سود یا تقلب در ارائه سود وجود ندارد اما برحسب تاثیر بر ارزش شرکت فصل مشترک حسابداری خلاقانه با مدیریت سود و تقلب در ارائۀ سود به ترتیب،  کاهش نیافتن ارزش شرکت و کاهش ارزش شرکت می باشد. حسابداری خلاقانه نیز می تواند از طریق فعالیت های واقعی یا از طریق رویه های حسابداری انجام می شود. نوع اول،  حسابداری خلاقانۀ واقعی و شکل دوم،  حسابداری خلاقانۀ کاغذی نامیده می گردد.
[1].earnings manipulation
[2].Ning

[3].Intentionally
[4].real Earningd Manipulation
[5].Reported earnings
[6].Enron case
[7].Brown

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش: