ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

1ـ2ـ اظهار مسئله و انگیزه برگزیدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان می­دهند. گمرک به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم کوشش می­کنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند.  در گمرک کوشش می گردد یا در نظر داشتن منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها کوشش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیه‌وارائه می گردد در طی دوره مالی و یا فاصله های کوتاه نیز گزارش و صورتحساب های جداگانه تهیه می گردد که اهم آن به قرار زیر می باشد:
1ـ در آمدها وصولی و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با در آمدهای وصولی و   هزینه های انجام شده دوره قبل .
2ـ نمودار فعالیتهای مالی یکساله و مقایسه آن با برآوردهای بودجه و یا فعالیت های سال قبل.
3ـ صورت وضعیت صندوق و بانک شامل صورتهای دریافت و پرداخت .
شفاف­سازی اطلاعات مورد ارائه به بهره گیری‌کنندگان مانند، شهروندان و مقامات ذیصلاح یکی از وظایف اصلی‌ گمرک  می باشد بدین مقصود برقراری یک نظام گزارشگری مالی­ مطلوب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی گمرک  الزامی می باشد. اطلاعات­ مالی توسط گروههای مختلف برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می­شوند. شورای شهر، مردم و مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با گمرک  از بهره گیری‌کنندگان عمده گزارشات و سامانه مالی گمرک می­باشند که پاسخگو یا عدم‌ پاسخگو بودن این سامانه به بهره گیری‌کنندگان، نشانگر وضعیت این سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزایی تشکیل می گردد که زنجیروار اقدام می­کنند و کارکرد نامناسب هرجزء این زنجیر می­تواند عملکرد کل نظام گزارشگری مالی را با مشکل روبروکند. بدیهی می باشد طراحی و   به کارگیری یک نظام مناسب گزارشگری نیازمند دانش و تجربه کافی و مناسب می باشد، که به نظر می‌رسد هم‌ اکنون در گمرک شیراز با مشکلاتی روبرو می باشد. و از آنجائی که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سوالات ذهنی خودکه اکثرمردم نیز با آن مواجه بودندکه چرا گمرک صورت مالی خود را به صورت شفاف ارائه نمی کنند زیرا همواره اختلافاتی میان اجرای طرحها و بودجه دیده می گردید سوال اصلی مطرح شده این بودکه1- آیاسامانه گزارشگری مالی گمرک شیراز ازقابلیت های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برخوردارمی باشد؟ 2- سامانه تامین اعتبار مورد بهره گیری گزارشگری مالی در گمرک شیراز تا چه اندازه توانایی کنترل هزینه های برنامه، طرحها و پروژهای مصوب سالانه گمرکات رادارد؟3-آیا سامانه حسابداری دولتی مورد بهره گیری در گزارشگری مالی گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانایی گزارش دهی صورت های مالی رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داری مورد بهره گیری در گزارشگر مالی گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را دارد ؟ که از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلی وسه سوال بعدی به عنوان سوالات فرعی در نظر گرفته گردید پس در این پژوهش ضعف های نظام گزارشگری مالی با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پیشنهادهائی برای رفع این ضعف ها و تقویت نظام گزارشگری مالی سازمانهای یاد شده ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • پاسخی بگذارید