ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-22- ارزیابی عملکرد سامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی
امروزه گزارشات مالی بایستی به نحوی با تغییر نیاز بهره گیری کنندگان حرکت نماید درغیر اینصورت ویژگی و اثر بخش بودن خود را از دست می‌دهد. بدون شک این موضوع زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود که بر این باور باشیم که بقاء حرفه حسابداری از ابعاد مختلف و با در نظر داشتن زیر سامانه های تجربه شده از آن بتواند ابعاد مختلف اطلاعات ریالی را در قالب گزارشات مالی به بهره گیری کنندگان ارائه نماید، بحث کنترل که یکی از ارکان مدیریت به شمار می رود. می‌تواند به مدیران سازمان‌ها برای ارزیابی وضعیت گزارشگری مالی سازمانها کمک کند. موقعی که از یک سامانه گزارشگری مالی موسسه صحبت به میان می‌آید، مجموعه‌ای منظم از ورودی‌ها در قالب داده‌ها و منابع مورد نیاز سامانه و خروجی های سامانه در قالب گزارشات مالی این موضوع را واضح‌تر می کند.
نظریه سامانه ‌ها و رویکرد اقتضایی، توجه نوینی را در دانش مدیریت به وجود می‌آورد تاثیر این تفکر بر دانش مدیریت و تعامل آن با سایر علوم و فناوری جدید، گسترش و پیشرفت مضاعفی را در دانش گزارشگری وضعیت مالی موسسات موجب می گردد. همگام با این تغییرات پر شتاب محیطی، سازمانها نیاز به بهبود، اصلاح، دگرگونی و یادگیری را لمس کرده و هماهنگی ارکان سازمان، با سامانه ‌های مختلف مالی برای ارائه گزارشات خود را سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. بهبود گزارشگری مالی سازمانهای دولتی نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر با بهره‌گیری از مبانی سامانه ها به مقصود طرح ریزی منابع و امکانات سامانه های مالی، اجرای این طر‌حها و  به دنبال آن کنترل وضعیت موجود سامانه و مقایسه آن با وضعیت مطلوب گزارشگری مالی را می‌طلبد و برای ارزیابی سامانه گزارشگری مالی بحث باز خورد گرفتن از اقدامات انجام شده با در نظر داشتن اصول و ارکان مدیریت دولتی این چرخه بهبود را برای نیل به ارائه گزارشات مطلوب وضعیت مالی سازمانهای دولتی در قبال انتظارات مردم جامعه کاملتر و مطمئن‌تر می‌سازد. با در نظر داشتن پیشرفت علوم تصمیم‌گیری، بدنبال فرآیند حل مسئله گزارشگری مالی در سازمانهای دولتی، نیاز می باشد که ارزیابی دقیقی از نحوه ورود اطلاعات و داده‌ها، فرآیند و روشهای پردازش داده در سامانه ‌های مالی دولتی بهره گیری شده سامانه تامین اعتبار (بودجه) سامانه خزانه‌داری، اموال و … توسط مدیریت سازمانهای دولتی انجام گردد. موارد ذکر گردیده پیامد مهمتری از یک سامانه مطلوب گزارشگری را به صورت مستمر با تکیه بر فرآیند باز خور که کنترل داخلی سامانه ‌های مالی را انجام می‌دهد، به نظر می‌آید که تصویر بهتری از گزارشگری مالی یک سازمان دولتی را به ارمغان آورد.( عرب مازیار یزدی، 1389، 8)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید