قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-12- جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی :
گرچه گزارشگری مالی چرخه تکراری شامل تعامل متقابل بازیگران مختلف می باشد ، شاید بهتر باشد آنرا یک جریان اطلاعاتی بنامیم . این جریان اطلاعات از مدیریت شرکت که زیر نظر مستقیم هیئت مدیره انجام وظیفه می کند و با تهیه اطلاعات مالی و بعد با تهیه صورتهای مالی آنرا در بعضی کشورها برای تصویب مجمع عمومی و در بعضی کشورها برای تصویب هیئت مدیره ارائه می کند، مسیری طولانی را طی می کند. در این بین حسابرسان نیز در تعامل با مدیریت اظهار نظر مستقل و حرفه ای خود را عرضه می کنند . روابط عمومی ها و گاهی رسانه ها اطلاعات را توزیع می کنند ، آنالیست ها و موسسات رتبه بندی آنرا ارزیابی می کنند و نهایتأ جریان اطلاعات به سرمایه گذاران و ذینفع ها که مشتری واقعی اطلاعاتند ، پایان می یابد . استاندارد نویسان قواعد بازی را تعیین می کنند ، مقررات گذاران به محکم کاری مشغولند و بانکهای سرمایه گذاری و وکلا در این بین به سایر بازیگران توصیه هایی می فروشند و اختصار خیلی ها کنار این گود نشسته اند .(مردانی، 1390، 55)
2-1-13- محدویت های گزارشگری مالی
هر گزارش خواسته یا نا خواسته دارای محدودیت هایی می باشد که گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.در اینجا ضروری می باشد محدودیت های گزارشگری مالی نیز شناخته گردد تا با در نظر داشتن موضوع پژوهش،تصمیم گیری دقیق تری صورت پذیرد.
کلیات مربوط به این محدودیتها به توضیح زیر می باشد:
1-گزارشگری مالی تنها یکی از منابع اطلاعاتی می باشد و نمی تواند تمامی نیاز بهره گیری کنندگان را ارائه کند اما به عنوان یکی از موارد اساسی برای تکمیل اطلاعاتی می باشد که بتواند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشد.
2- اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می گردد به یک واحد خاص مربوط می باشد وبه کل صنعت ویا اقتصاد کلان مربوط نیست.
3- اطلاعات مندرج در گزارش های مالی اکثرا تاثیر مالی معاملات و حوادثی می باشد که در گذشته اتفاق افتاده می باشد.
4-اطلاعات مندرج در گزارش های مالی بیشتربه صورت تقریبی اندازه گیری شده و ارائه می گردد.

5-تهیه و بهره گیری ازگزازش های مالی مستلزم مخارج می باشد که وجود هزینه خود باعث محدودیت در کمیت و کیفیت گزارشهاست.
6- گزارشگری مالی با هدف ارائه اطلاعات به افراد و گروههایی تهیه می گردد که اکثرا خارج از واحد اقتصادی می باشد و در جریان مستقیم عملکرد واحد قرار ندارند.
7- اصولا گزارش های مالی با برخورداری از تکنیک های علمی و عملی اکثرا برای افرادی قابل بهره گیری می باشد که در حد معقول دارای بینش و آگاهی های اولیه در زمیته مسائل تجاری و اقتصادی هستند و از توانایی کافی برای درک مفاهیم مندرج در گزارش های مالی برخوردار باشند ویا به یادگیری آن تمایل داشته باشند.به سخن دیگر،گزارش های مالی به منزله وسیله ای می باشد که بهره گیری از آن مستلزم شناخت و حداقل مهارت می باشد .
8- اساساً حسابداری مالی که گزارش های مالی بر اساس آن تهیه می گردد برای اندازه گیری مستقیم ارزش واحد اقتصادی طراحی نشده اما اطلاعاتی که تهیه می گردد می تواند برای افرادی که مایل به برآوردی ارزش واحد اقتصادی باشند نیز مفید و موثر واقع گردد.
اما انتخاب روش از بین روش های حسابداری واز میان گونه های گزارشگری و همچنین از خلال اطلاعات که بایستی افشا شوند نیازمند معیارهایی می باشد که این معیارها مشخص می کنند چه اطلاعاتی برای اهداف تصمیم گیری مناسب تر می باشد،ترکیبی متناسب از دو معیار،مرتبط بودن و معتبر بودن ضابطه اصلی برای انتخاب اطلاعات می باشد و قابلیت مقایسه و ثبات رویه (یکنواختی)از معیارهای ثانویه می باشد. درجه اهمیت ومخارج تهیه اطلاعات به عنوان عوامل محدود کننده نیز بایستی همواره مورد توجه قرار گیرند. ارتباط یک اطلاع خاص با تصمیم گیری افراد بستگی به نیاز ومدل تصمیم گیری دارد. اطلاعات مربوط بایستی بهره گیری کنندگان را در ارزیابی وقایع گذشته ،حال و آینده کمک کند که یا موجب تایید انتظارات قبلی ویا موجب تصمیم آنها می گردد. اطلاعات بایستی به موقع باشد یعنی قبل از آنکه ارزش اطلاعات خود را از دست بدهد در اختیار بهره گیری کننده گان قرار بگیرد . معتبرترین اطلاعات به میزان قابلیت اطمینان آن در ارتباط با هدف مفید آن بستگی دارد. لذا اعتبار اطلاعات به درجه درستی و صحت آن بستگی دارد. اعتبار اطلاعات بین بهره گیری کنندگان متفاوت می باشد،بهره گیری از روش های یکسان در تهیه اطلاعات در طول زمان موجب یکنواختی و قابلیت مقایسه آنها می گردد.(ثقفی،1388، 20)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید