آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری در حوزه­ی مالی ارتباط معنی­دار هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5-2سوالات فرعی
1- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی ارتباط معنی دار هست؟
2-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی دار هست؟
3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست؟
4-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست؟
 

 1-6 فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی
بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری در حوزه­ی مالی ارتباط معنی­دار هست.
1-6-2 فرضیات فرعی

1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.
2-میان الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.
3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های جدید رهبری مالی ارتباط معنی­دار هست.


پاسخ دهید