قسمتی از متن پایان نامه :

در پژوهش حساس یگانه و شهریاری (1389) ارتباط بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری مطالعه شده می باشد. بر اساس ادبیات پژوهش، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود ارتباط میان این دو متغیر و نیز جهت آن ارتباط هست. فرضیه نظارت فعال، اظهار می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رأی دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری بهره گیری می نمایند. پیش روی، فرضیه منافع شخصی اظهار می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان بهره گیری می نمایند. برای مطالعه این ارتباط، از مدل رگرسیون بهره گیری شده می باشد. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1381 (285 سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و … ارتباط منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری هست. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال می باشد.
اسماعیل زاده و شعربافی (1389) در مطالعه ای افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار دادند. با توجه با یافته های آن ها، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین کیفیت افشا و بازده سهام در هیچ یک از سال های پژوهش پذیرفته نشده می باشد. با این حال جهت این ارتباط در بیشتر سال ها مثبت می باشد بطوری که با افزایش کیفیت افشا بازده سهام افزایش می یابد.

منصوری، پورزمانی و جهانشاد (1390) در مطالعه ای به مطالعه تأثیر متقابل کیفیت افشا و محافظه کاری بر روی هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. دوره زمانی پژوهش آن ها 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده می باشد. نمونه آماری این پژوهش نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش داده های پانل حاکی از این می باشد که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می گردد. همچنین در مطالعه اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته‏های پژوهش مؤید این می باشد که با افزایش کیفیت افشا از میزان تأثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه سهام عادی کاسته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید