فرضیه2: بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(
7 1 . جامعه و نمونه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که :

 • پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
 • از سال1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند،
 • شرکت بین سال های 1385 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
 • شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها، نهاد ها، سرمایه گزاری ها و..)
 • اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد
 • نمونه آماری عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادل آذر،1384،ج 1،ص 6 ). لذا ، نمونه گیری ها براساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده می باشد.به این شکل که شرکتها بایستی شرایط ویژه که در بخش جامعه آماری ذکر گردید را دارا باشند. پس با در نظر داشتن موارد بالا 81 شرکت به عنوان شرکتهای مورد مطالعه از سال 1385 تا سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفتند.
   8 1 . متغیرهای پژوهش .
  متغیر های وابسته : متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

  دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  پاسخ دهید