1-6-2- مکان انجام پژوهش:
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش  
تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7- متغیرهای پژوهش و شاخص­های اندازه­گیری آن­ها
1-7-1- متغیر وابسته
آشفتگی مالی (FD)

یکی از پژوهش­هایی که جهت ایجاد مدلی برای پیش­بینی ورشکستگی انجام گردید، مطالعات بیور[1] بود. وی برای پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها از نسبت­های مالی بهره گیری نمود. این مدل در 78% موارد پیش­بینی درستی در 5 سال قبل از آشفتگی مالی ارائه می­نماید. آلتمن در ادامه به تکمیل مطالعات بیور پرداخت و مدل خود را تحت عنوان مدل امتیاز Z نام­گذاری نمود. آلتمن[2]، در ادامه مطالعات به تهیه مدل تکمیلی پرداخت و مدل جدیدی را تحت عنوان  در سال 1983 ارائه نمود. وی با انتخاب 22 نسبت مالی که از نظر او بهترین پیش­بینی کننده­ها برای آشفتگی مالی بودند؛ پنج نسبت را انتخاب نمود. دقت مدل آلتمن برای یک سال قبل از ورشکستگی حدود 83% به دست آمد.

[1] Beaver


پاسخ دهید