1-8-2 قلمروز مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد

1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1380 تا سال 1391 به مدت 12 سال می‏باشد.

1-8-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری ین پژوهش، کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391-1380 می‏باشد.
کلیه شرکت‏های موجود در جامعه آماری که حائز معیارهای زیر باشند در نمونه پژوهش انتخاب خواهند گردید. به این ترتیب روش نمونه‏گیری پژوهش حذفی سیستماتیک می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • دوره مالی شرکت‌های نمونه مورد نظر منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  • شرکت‌های مورد نمونه سال مالی خود را طی دوره پژوهش تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات شرکت‌های موجود در نمونه در طول دوره پژوهش در دسترس باشد.

  • پاسخ دهید