مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش‌های آماری مورد بهره گیری پژوهش
دراین پژوهش ،آغاز نمونه ی آماری ازبین جامعه ی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر گردیده  انتخاب گردیده ,و سپس مورد آزمون همبستگی قرار گرفته می باشد و به منظورمحاسبات  مربوط به فرضیات و آزمون آنها از نرم افزارهای Eviews و excel بهره گیری می گردد.روشهای آماری مورد بهره گیری در این پژوهش ،آماره های توصیفی که شاخص های آن جهت توصیف متغیرهای پژوهش عبارتند از: میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه ،انحراف معیار،چولگی وکشیدگی میباشد. همچنین برای آزمون فرضیه ها   از ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب تعیین تعدیل شده ،رگرسیون ،آزمون فیشر(f)وآزمون دوربین-واتسون بهره گیری می گردد.
فرضیه اصلی:
در فرضیه اول و اصلی: متغیر مستقل عبارت می باشد از هزینه های منابع انسانی و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه اصلی از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
مدل رگرسیون:
Log MV= +  logHRC+  i
HRC=بهای تمام شده منابع انسانی
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.
فرضیه های فرعی:
در فرضیه فرعی اول: متغیر مستقل عبارت می باشد از نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
-مدل رگرسیون:
Log MV= +HRC/TA
کل دارایی های  TA=
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در فرضیه فرعی دوم:متغیر مستقل عبارت می باشد از نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و متغیر وابسته از ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
– مدل رگرسیون:
Log MV= +HRC/CA
دارائیهای سرمایه ای CA=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.
در فرضیه فرعی سوم:متغیر مستقل عبارت می باشد از نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
– مدل رگرسیون:
Log MV= +HRC/S.W
حقوق و دستمزد و پاداش S.W=
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.
در فرضیه فرعی چهارم:متغیر مستقل عبارت می باشد از نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
– مدل رگرسیون:
Log MV= +HRC/NOP
سود خالص عملیاتی NOP=
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.
در فرضیه فرعی پنجم:متغیر مستقل عبارت می باشد از نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.
در مطالعه فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت بهره گیری می گردد که مدل رگرسیونی آن به توضیح زیر می باشد.
– مدل رگرسیون:
Log MV= +HRC/NOPBT
سود خالص قبل از مالیات NOPBT=
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان ارتباط و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟


    دیدگاهتان را بنویسید