قسمتی از متن پایان نامه :

3 5 نحوه آزمون فرضیه ها
3 5 1 نحوه آزمون فرضیه اول
به مقصود آزمون فرضیه اول پژوهش، همبستگی بین جریان نقدی و میزان سرمایه گذاری های بلند مدت (هزینه های سرمایه ای) در شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار مورد مطالعه قرار می­گیرد. در ضمن برای مطالعه میزان مخارج سرمایه ای در چرخه جریان های نقدی، نمونه به دو زیر مجموعه جریان های نقدی  بالا و جریان های نقدی پایین تقسیم شده و حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی در این دو گروه بطور مجزا مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان و همکاران (2009) بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Inviti+βMBit2 CFit3CFit-1+ εit[1]
برای این که سرمایه گذاری بالا و پایین شرکت ها را دریابیم ما بایستی معیار سرمایه گذاری اضافی را محاسبه کنیم:
معیار محاسبه بطور ساده، تفاوت بین هزینه سرمایه یک شرکت و میانگین هزینه های سرمایه ای برای شرکت ها در همان سال می­باشد.
3 5 2 نحوه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم ارتباط مابین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت مطالعه می­گردد. بدین مقصود از مدل زیر بهره گیری می­گردد:

همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد مطالعه قرار می­گیرد.
Inviti+βMBit2 CFit3CFit-1+ εit
3 5 3 نحوه آزمون فرضیه سوم
رویکرد سنتی در تحقیقات حساسیت جریان های نقدی- سرمایه گذاری برآورد رگرسیون های سرمایه برای گروهی از شرکت ها که انتظار می­رود با سطوح مختلف محدودیت های مالی مواجه شوند، می­باشد. مانند ویژگی هایی که بیشتر برای این مقصود بهره گیری می­گردد، پرداخت سود سهام ، اندازه شرکت و شاخص kz می­باشد.
اخیرا لامونت و همکاران (2001) از برآوردهای ضریب رگرسیون لاجیت که توسط کاپلان و زینگلاس بهره گیری شده بود برای ایجاد ترکیب خطی 5 نسبت مالی بهره گیری نمودند . آن ها این ضریب را شاخص KZ نامیدند. آن ها و نیز تعدادی از مطالعات بعدی (برای مثال ، بکر، آلمیدا و همکاران) در مدل خود از شاخص KZ برای شرکت هایی که به لحاظ مالی با محدودیت مواجه شده اند بهره گیری کردند.
به مقصود مطالعه ارتباط میان حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی با محدودیت های مالی (نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ)، ما نمونه را برای مطالعه هر شاخص به  دو قسمت با محدودیت و بدون محدودیت تقسیم می­کنیم. شرکت های بالاتر از میانگین شرکت های  با محدودیت کمتر و شرکت های پایین تر از میانگین شرکت های با محدودیت بالا محسوب می­گردند. سپس حسسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی را در بین گروه های با محدودیت و بدون محدودیت بطور مجزا مورد مطالعه قرار می­دهیم.
شرکت هایی که سود سهام تقسیم می­کنند نسبت به شرکت هایی که سود سهام تقسیم نمی­کنند، با احتمال کمتر با محدودیت های مالی مواجه می­گردند. زیرا زمانی که توانایی آن ها در دسترسی به منابع مالی خارجی کاهش یابد، می­توانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند (ارسلان و همکاران[2]، 2006).
همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد مطالعه قرار می­گیرد.
Inviti+βMBit2 CFit3CFit-1+ εit
[1]Cash Flow Sensitivity of Investment: ArmenHovakimian and Gayane´ Hovakimian
[2]-Arslan and et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید