یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله می باشد و آن را می توان بعنوان یک ارتباط فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می گردد. اظهار مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. پس مسئله هیچگاه بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، پس مسئله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل گردد (خاکی، 1384).
با در نظر داشتن مطالعات انجام شده فرضیه های پژوهش به صورت زیر ارائه می گردد.
فرضیه1: ارتباط معناداری بین مدیریت جریان وجوه نقد ومیزان بدهی وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه2: ارتباط معناداری بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت هایی که دارای زیان و جریان وجوه نقد و درآمد پایین هستند هست.
1-7- روش پژوهش [1]
پژوهش حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گیری از اطلاعات گذشته)می باشد که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این پژوهش، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها می باشد. به همین مقصود برای جمع آوری داده های پژوهش از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد جدید و تدبیرپرداز بهره گیری خواهد گردید.
پژوهش حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد زیرا که هدف از پژوهش توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد یعنی آن چیز که که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی پژوهش ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت می باشد از ارتباط بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این ارتباط بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این پژوهش، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) می باشد. همچنین، این پژوهش دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد که کوشش دارد با بهره گیری از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده می باشد به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می گردد. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.


پاسخ دهید