تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه:
پژوهش فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل معضلات می باشد . مساله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می گردد . پس وظیفه لصلی و اساسی هر محقق، مطالعه . جهت تایید یا رد فرضیات می باشد . جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیات ، داده های جمع آوری شده در خصوص پژوهش ، ورودی اساسی و پایه پژوهش می باشد و در نهایت محقق بایستی با در نظر داشتن داده های گرد آوری شده ، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگویی به سوالات پژوهش اقدام نماید . اما همانگونه که عیان و مشخص می باشد، داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شده با اطلاعات قابل بهره گیری بایستی تحلیل گردند، تاباتبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.
در راستای اجرای عملی و کاربردی پژوهش فوق محقق به توصیف فرضیه‌های پژوهش و روش‌های اجرایی برای پژوهش پرداخته می باشد که بدلیل توصیفی بودن از آزمونهایی پارامتری و ناپارامتری بهره گیری نموده می باشد، همچنین بدلیل توصیفی بودن فاقد ابزار اندازه‌گیری می‌باشد و اطلاعات بصورت گفتگو و مصاحبه و نظاره بدست آمده تا براساس آن به تحلیل داده‌ها پرداخته گردد. محقق از متغیرهای مستقل و وابسته‌ای برای پیشبرد اهداف پژوهش بهره گیری نموده می باشد که در ادامه به صورت کامل این متغیرها ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محقق برای رسیدن به هدف آغاز فرضیه‌هایی را تعیین نموده، فرضیه‌هایی که این پژوهش جهت رسیدن به هدف تعیین شده دنبال می کند، شامل دو فرضیه اصلی می‌باشد.
فرضیه اصلی اول: به دنبال اثبات وجود تفاوت معنی‌دار بین اطلاعات حاصل از سیستم ABC و سیستم سنتی می‌باشد.

فرضیه اصلی دوم: بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری هست..
داده‌های پژوهش، روش و ابزار پژوهش، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و متغیرهای پژوهش
2-3 روش پژوهش:
با در نظر داشتن این که قلمرو پژوهش به بیمارستان ولیعصر لامردمحدود می گردد جهت تجزیه و تحلیل از روش‌های آماری t استیودنت پارامتری و ویلکاکسون ناپارامتریک بهره گیری شده می باشد و نوع روش پژوهش پس از مطالعه سیستم موجود در بیمارستان قلمرو پژوهش و نارساییها و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده و با در نظر داشتن منابع در دسترس و اصول و مبانی حسابداری و تکنیک جدید هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت فرضیه‌های پژوهش آزمون شده توصیفی، علمی و مقایسه‌ای می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید