جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1386 لغایت1391 می­باشد. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 42 گروه-صنعت می­باشد که با ضرب در سالهای مورد مطالعه تعداد جامعه آماری 252 صنعت سال می­باشد. نمونه نیز با بهره گیری از نمونه گیری حذفی انتخاب شده می باشد. به این شکل که شرکتهای عضو هر گروه صنعت بایدویژگی­های زیر را داشته باشند:

  • سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد؛
  • شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
  • شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای عضو می­باشد؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به آغاز و انتهای هر دوره؛ معامله­ای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و
  • اطلاعات آنها در دسترس باشد.
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید