محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ مطالعه ارتباط بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.
کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.
1-5- فرضیه‌های پژوهش
با در نظر داشتن مطالب یاد شده و هدف مورد نظر پژوهش، فرضیه­های پژوهش به توضیح زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت:
1-5-1- فرضیه­ اصلی
فرضیه­ اصلی پژوهش عبارت می باشد از:
1- سیستم­های حسابداری مدیریت به توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی کمک می‏کند.
 

 

1-5-2- فرضیه­های­ فرعی
به مقصود آزمون فرضیه اصلی فرضیه­های فرعی زیر بر اساس ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مطرح می­گردد:
1-1- شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2- شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-3- شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-4- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-5- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-6- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-7- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-8- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-9- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-10- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معناداری هست.
1-11- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معناداری هست.


پاسخ دهید