5-5) پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی ، اگر پژوهش از یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راهکارها و پیشنهادهایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه، پیشتهادهایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد .

5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش

با در نظر داشتن نتایج ارائه شده در بخش های قبل پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیه های پژوهش به   توضیح زیر ارائه می گردد :
1 ) لزوم توجه بیشتر مراجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی ( مانند سازمان حسابرسی ) به تدوین استانداردهایی که تطابق بیشتری با استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی داشته باشد تا بدین وسیله بستر مناسبی برای همگون سازی کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری هم در سطح بین المللی و هم ارتقای سطح کیفی اطلاعات مالی گزارش شده در سطح ملی فراهم گردد.
2 ) ضرورت اهتمام بیشتر مدیران واحدهای تجاری در تهیه و ارائه گزارش های مالی با کیفیت به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، که بر اساس یافته های پژوهش حاضر منافع حاصل از آن متوجه هر دو گروه ( مدیران و سرمایه گذاران ) خواهد بود.
3 ) لزوم توجه و اتکای بیشتر ذینفعان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی ارائه شده توسط شرکت ها در اخذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری و بهره گیری از اطلاعات حسابداری در مدل های تصمیم گیری آنان ( با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی )

4 ) به سرمایه گذاران و ذینفعان و تحلیل گران بازار سرمایه توصیه می گردد در اخذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، به سیاست ها و چشم اندازهای آتی و بلندمدت شرکت ها توجه بیشتری نموده و صرفا مدل های تصمیم گیری خویش را بر افق های جاری و کوتاه مدت و منافع زودگذر استوار نسازند.
5 ) با در نظر داشتن نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش ، به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران جریان ها و منافع آتی ناشی از مخارج پژوهش و توسعه نادیده انگاشته شده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. پیشنهاد   می گردد تحلیل گران، سرمایه گذاران و به گونه کلی ذینفعان بازار سرمایه به خلق ارزش های آتی که از صرف مخارج مربوط به فعالیت های پژوهش و توسعه، متصور می باشد توجه بیشتری مبذول داشته و از گزارشگری مالی شرکت ها در جهت رفع و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در این زمینه بهره بجویند.
سایر پیشنهادات :
الزام شرکت ها به ارائه اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات رایج در جهت ارتقای کیفی گزارشگری مالی، به عنوان مثال بخشی تحت عنوان تحلیل های مدیریتی و ترسیم چشم اندازهای آتی در گزارشات هیات مدیره شرکت ها، تا سرمایه گذاران راحت تر بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند.
ارائه آموزش های لازم از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران ، سرمایه گذاران و همچنین کارشناسان بورس و سایر علاقه مندان در جهت افزایش آمادگی عمومی و بهره گیری مطلوب تر از گزارش های مالی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.
در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.
-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .


پاسخ دهید