ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی،  ساختگی و بر اثر تقلب رخ می دهند. از  جمله علت های ورشکستگی های از پیش برنامه ریزی شده عبارت می باشد از تمایل بسیاری از تامین کنندگان اعتبار جهت حفظ حجم فروش خود به هر قیمت ممکن، قصور یا غفلت صاحبان سرمایه از مطالعه علل ورشکستگی و توانائی افراد غیر صدیق در بهره جستن از مزایای حاصل از محکمه های ورشکستگی بدون ترس از پیگرد قانونی. عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت می شوند،  یک باره ظهور نمی کنند. نشانه های وجود پریشانی مالی یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان می گردد. پس از این نشانه ها می توان برای پیش بینی ورشکستگی پیش از وقوع آنها بهره گیری نمود. نسبت ها و شاخص های استخراج شده از صورت های مالی همواره  به عنوان نشانه های وضعیت مالی فعلی و آتی  شرکت ها محسوب  شده اند (گالواو[1]، 2004).
بهره گیری از نسبت های مالی،  رایج ترین تکنیک برای پیش بینی ورشکستگی می باشد.  سابقه بهره گیری از نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی به سال 1966 و مطالعه بیور باز می گردد که پس از آن نیز تا مدت ها به عنوان تنها شیوه ممکن قلمداد  می گردید ( هابر[2]، 2006). در سالهای اخیر انتقادات فراوانی به توانائی پیش بینی   نسبت های مالی وارد شده می باشد. اما بیور[3]،  در سال 2005  نشان داد که نسبت های مالی کماکان ابزار قدرتمندی برای پیش بینی ورشکستگی به شمار می رود.

2-4) مراحل ورشکستگی
نیوتن (1998 ) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرده می باشد.  گرچه اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند، اما بعضی شرکت ها ممکن می باشد بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند . وضعیت واحد تجاری به گونه ناگهانی و غیر منتظره وارد مرحله ورشکستگی نمی گردد.   در مرحله نهفتگی ممکن می باشد یک یا چند وضعیت نا مطلوب به صورت پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فورا قابل شناسایی باشد. مثلا تغیر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه های سربار،  منسوخ شدن روش های تولیدو… از این عوامل هستند. اغلب زیان های اقتصادی در دوره نهفتگی رخ می دهند و بازده دارایی ها کاهش می یابد.  بهترین وضع برای شرکت این می باشد که مشکل در همین مرحله کشف گردد، همچنین راه حل های آسانتری که در این مرحله موثر واقع می شوند در مراحل بعدی دارای تاثیر نخواهند بود و نکته سوم،  اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد اعتماد عمومی نسبت به شرکت دستخوش تزلزل نخواهد گردید. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می گردد و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور گردد.
مرحله کسری وجوه نقد وقتی شروع می گردد که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیازهای  فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن می باشد دارایی های فیزیکی داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده می باشد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال های مصرف می باشد. مدیریت ابزارهای مناسب دارد،  مثلا بهره گیری از افراد حرفه ای مالی یا تجاری،  کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختاردر تکنیک های تامین مالی. از طریق این روش ها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف نمود. در مرحله ورشکستگی شرکت رو به نابودی رفته می باشد. کل بدهی از ارزش دارایی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از توقف عملیات شرکت و هجوم بستانکاران و سایر افراد ذینفع جهت وصول مطالبات خود اجتناب کند.  به هر حال در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که ورشکستگی از دیدگاه قانون تعریف می گردد و بایستی از این منظر به آن توجه نمود                                           .
[1] Galvao
[2] Beaver

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3] Haber

سوالات یا اهداف پایان نامه :