شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد.  برای این مقصود از نسبت های مالی مهم به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده بهره گیری گردیده می باشد. به گونه اختصار می توان گفت پژوهش حاضر برای پیش بینی بحران مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس گام های زیر را پیمود:

 • در فصل اول کلیات پژوهش شامل: اظهار موضوع، ضرورت انجام طرح، اهمیت موضوع، سوالات و فرضیات مسئله و اهداف پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.
 • در فصل دوم به ادبیات موضوع پرداخته گردید. بدین مقصود منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش به طریق کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین نظریه های مختلف در مطالعه این موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه شاخص ها و متغیرهای پژوهش با در نظر داشتن پیشینه پژوهش شناسائی مورد مطالعه قرار گرفت.
 • در فصل سوم متدولوژی و روش پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. سپس سوالات و فرضیه های پژوهش اظهار شده، بدین مقصود نمونه آماری پژوهش، قلمرو پژوهش، متغیرهای پژوهش و تجزیه و تحلیل پژوهش اظهار شده می باشد. نمونه پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386ـ1389 با سال مالی 29/12 هستند بطوریکه که اطلاعات مورد نیاز پژوهش در مورد آن ها در دسترس باشد. شرکت های مورد نظر با بهره گیری از ماده قانون 141 تجارت به دو دسته 60 تایی از شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته تقسیم شده اند. با تعریف عملیاتی متغیرها، متغیرهای پژوهش شامل متغیر وابسته و مستقل پژوهش مشخص شده می باشد. متغیر وابسته دارای دو مقدار صفر و یک می باشد. اگر شرکت ورشکسته باشد مقدار آن صفر و اگر این طور نباشد برابر یک می باشد. متغیرهای مستقل پژوهش، شامل 14 متغیر از میزان نسبت های مالی شرکت ها می باشند. بطوریکه داده های مورد نیاز از نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد.
 • با جمع داده های مورد نیاز در فصل چهارم تجزیه و تحلیل پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده می باشد. آمار توصیفی شامل شاخص های پراکندگی و مرکزی از متغیرهای مستقل پژوهش می باشد. در بخش آمار استنیاطی صحت داده های جمع آوری شده از دو دسته شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته توسط آزمون برابری میانگین ها (آزمون t مستقل) مطالعه شده می باشد. با تایید داده های تهیه شده در ادامه به مقصود برازش مدلی برای پیش بینی بحران مالی به روش رگرسیون لجستیک، به کمک نرم افزار spssسه مدل به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به داده ها برازش یافته می باشد. با مطالعه معناداری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص شده می باشد. در ادامه جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق اماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب شده می باشد.
 • برای مطالعه فرضیه های پژوهش مورد نظر با برآورد مدل جهت پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون لجستیک نتایج زیر حاصل گردید:
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید