قسمتی از متن پایان نامه :

ـ نتایج آزمون هاسمرـ لمشو نشان می دهند، هر سه مدل برازش یافته به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به مقصود تعیین بحران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار می باشند. بعبارتی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده، قدرت توضیح دهندگی میزان ورشکستگی شرکت ها را دارا می باشند.
ـ نتایج حاصل از شاخص های R2کاکس ـ اسنیل و R2 نیگل کرک نشان می دهد از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ـ با انتخاب مدل پیش رونده به عنوان مدل مناسب جهت پیش بینی بحران مالی شرکت ها، براساس معناداری ضرایب رگرسیون در سطح 95 درصد می توان گفت از بین متغیرهای مستقل در این پژوهش، متغیرهای «سود خالص به فروش»، «سود ناخالص به فروش»، «بازده دارایی ها»، «بازده بازگشت سرمایه»، «نسبت آنی»، «گردش مجموع دارایی ها»، «نسبت بدهی به دارایی ها» و «نسبت سود ناخالص به هزینه مالی» اثر معناداری در مدل دارند.
ـ  از بین نسبت های مالی بهره گیری شده در پژوهش «نسبت سود ناخالص به فروش شرکت» باعث کاهش احتمال سالم ماندن شرکت ها می گردد و «سود خالص به فروش»، «نسبت آنی»، «بازده دارایی ها»، «بازده بازگشت سرمایه»، «گردش مجموع دارایی ها»، «نسبت بدهی به دارایی ها» و «نسبت سود ناخالص به هزینه مالی» باعث افزایش احتمال سالم ماندن شرکت ها می شوند.
ـ معناداری ضرایب رگرسیونی از لحاظ آماری نشان می دهد کلیه فرضیه های پژوهش مبنی بر معناداری نسبت های نقدینگی، نسبت های سود آوری، نسبت های فعالیت و نسبت های اهرمی در پیش بینی بحران های کسب و کار در بورس اوراق بهادار تهران تایید می شوند.
ـ از بین متغیرهای موثر در افزایش احتمال سالم ماندن شرکت ها بهره گیری شده در این پژوهش متغیر «نسبت آنی» بیشترین سهم را در احتمال سالم ماندن شرکت ها دارد. بعبارتی نسبتی که توان آنی و فوری شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری نشان می دهد، بیشترین سهم را در احتمال سالم ماندن شرکت از ورشکستگی نشان می دهد.
5ـ3ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:
پیش بینی بحران های مالی یکی از پژوهش های با اهمیت در حوزه مالی می باشد. با پیش بینی بحران مالی و پس از آن ریشه یابی مساله و حل آن می توان به نتایج بسیار رضایت بخشی دست پیدا نمود. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها از اهمیت بسیاری برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، حسابرسان، دولت و به ویژه بانک مرکزی برخوردار می باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نسبت های مالی می توانند پیش بینی کننده خوبی برای درماندگی مالی شرکت های بورس باشند. به علاوه با در نظر داشتن توان بالای مدل ارائه شده، بانک ها و موسسات رتبه بندی اعتباری نیز می توانند روش پیشنهاد شده در این پژوش را در فرایند رتبه بندی اعتباری شرکت ها بکار گیرند.
با در نظر داشتن اینکه نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری، نسبت های اهرمی و نسبت های مالی تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد پیشنهاد می گردد شرکت ها به این شاخص ها اهمیت ویژه ای داده و به صورت دوره ای با دقت و توجه زیاد محاسبه و در پیش بینی های بحران کسب و کار خود بهره گیری نمایند.
 

 

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد موارد زیر در تحقیقات آتی در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد:

  • با در نظر داشتن اینکه ورشکستگی به عنوان مشمولیت ماده 141 قانون تجارت یک مفهوم مبتنی بر سودآوری می باشد، توصیه می گردد پژوهش حاضر با نسبت های مالی سودآوری بیشتری تکرار گردد.
  • هر چند این پژوهش توانست مدل معنی داری را برای دسته‌بندی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایجاد کند، لیکن به‌دلیل محدودیت جامعه مورد نظر نمی‌توان آنها را در سطح کل بازار بورس به‌کار برد. لذا پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده براساس الگوهای ارائه شده، مدلهای مشابهی در سطح کل بازار بورس و به تفکیک صنایع نیز برآورد گردد. این امر مستلزم در دست داشتن اطلاعات کافی و جامع می باشد که البته نبود آن به‌عنوان یکی از بزرگترین معضلات موجود در این زمینه شمرده می گردد. همچنین پیشنهاد می گردد دامنه‌ای وسیعتر از متغیرهای مالی به‌عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده برای برازش چنان مدل هایی به‌کار رود، هرچند این امر به سبب کمبود داده‌های در دسترس با مشکلاتی رو به‌روست.
  • سوالات یا اهداف پایان نامه :

     

    ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار