انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری، بهره گیری از نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری می باشد. از اواخر قرن 19 بود که تحلیلگران ، نسبت های مالی که مبتنی بر صورت های مالی شرکت ها و داده های تاریخی هستند را توسعه و ترویج دادند. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد شرکت ها نشان می دهد که اهداف سودآوری و عملیاتی شرکت محقق شده می باشد یا خیر؟ یا این که آیا گزینه های مالی (تأمین مالی) به گونه مناسب بهره گیری شده می باشد یا خیر؟ به مقصود دستیابی به این اهداف عموماً از نسبت های مالی متنوعی بهره گیری می گردد. نسبت های مالی تنها به مقصود درک عملکرد جاری و گذشته شرکت به کار نمی طریقه، بلکه از آن ها به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های شرکت نیز بهره گیری می گردد. به عنوان مثال، سودآوری دارایی ها و حاشیه سود خالص می توانند به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد مالی مورد بهره گیری قرار گیرند. البته بایستی در نظر داشت که این مبناها به تنهایی کافی نبوده و نمی توان صرفاً براساس آن ها اظهارنظر نمود(دوزاکین[1]، 2007).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سه نوع مختلف از تحلیل صورت های مالی که هر کدام از این موارد بستگی به دیدگاه تحلیلگر دارد، به توضیح زیر می باشد (سویوشی و میکا[2]، 2009):

 • تحلیل اعتباری: که اغلب به وسیله بانکها و مؤسسات مالی و اعتباردهندگان انجام می گردد. زیرا نگرانی عمده آنها در مورد قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی وام گیرنده ها در کوتاه مدت می باشد. پس این مؤسسات تأکید بیشتری بر روی آزمون ترازنامه، کنترل قدرت نقدینگی و تسویه شرکت و توان بازپرداخت بدهی در کوتاه مدت خواهند داشت. همچنین این تحلیلگران بیشتر از نسبت جاری، نسبت آنی و مناسب بودن سرمایه در گردش بهره گیری می کنند(سویوشی و میکا[3]، 2009).
 • تحلیل سرمایه گذاری: سهامداران و سرمایه گذاران شرکت اغلب به دنبال قدرت نقدینگی و تسویه شرکت و قدرت درآمدزایی آن هستند. پس این دسته از تحلیلگران به مقصود ارزیابی قدرت سودآوری شرکت، صورت حساب سود و زیان را مورد ارزیابی و آزمون قرار می دهند تا به این وسیله بتوانند طریقه بلندمدت و کوتاه مدت درآمدها و سودآوری شرکت را پیش بینی نموده و نسبت به فروش سهام یا سرمایه گذاری در آن اقدام نمایند. افزون بر آن این دسته از تحلیلگران با بهره گیری از وضعیت سرمایه در گردش شرکت به ارزیابی توان تسویه، توان تأمین مالی مناسب و توسعه شرکت به مقصود سودآوری بیشتر بدون تحمیل بدهی های سنگین، می پردازند(سویوشی و میکا[4]، 2009).
 • تحلیل مدیران: مدیران شرکت نیز از تجزیه و تحلیل صورت های مالی بهره می گیرند. آن ها از این ابزار قدرتمند برای اندازه گیری هزینه ها و بهای تمام شده، کارایی عملیات و استخراج اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری منطقی تجاری بهره می گیرند. پس با بهره گیری از تحلیل ترازنامه، کارایی بهره گیری از دارایی ها را تعیین می کنند . همچنین تحلیل مقایسه ای، تکنیکی ارزشمند می باشد که مدیران اغلب به وسیله ی آن صورت های مالی و عملکرد خود را با سایر شرکت ها مقایسه می نمایند. آن ها به دنبال تحلیل و شناسایی روندهای فروش، بهای تمام شده و سود هستند تا به وسیله ی مقایسه ی آن ها با ماه های مشابه، دوره های گذشته و شرکت های مشابه بتوانند عملکرد گذشته و حال خود را ارزیابی نموده و تصمیم گیری لازم را در مورد برنامه ریزی آینده به مقصود بهبود نقاط ضعف و بهره گیری از فرصتها و نقاط قوت داشته باشند(سویوشی و میکا[5]، 2009).
 • تجزیه و تحلیل نسبتها تکنیک استانداردی بوده که در اقتصاد برای ارزیابی عملکرد مدیریتی و تجاری مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد. نسبتها ارتباط بین بعضی متغیرها را ارزیابی می کنند که این ارزیابی بینشی را نسبت به جنبه های متفاوت واحدهای تجاری مانند، سودآوری، نقدینگی، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها و ریسک مدیریت فراهم می کند. تعیین نسبتهای مورد نیاز بستگی به هدف تجزیه و تحلیل (مانند ، سودآوری، نقدینگی و …) دارد. به علت سهولت محاسبه و سادگی در فهم، ارزیابی نسبتی کاربرد وسیعی داشته می باشد(وو و همکاران[6]،2005).

  2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع
  در تحقیقات انجام شده قبلی، مهمترین عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع  ومدت زمان اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی به توضیح زیرعنوان شده اند:
  اندازه شرکت، سودآوری ، پیچیدگی عملیات و نوع صنعت ، میزان ریسک یا خطر (اهرم)، عمر شرکت، تاریخ پایان سال مالی ، میزان همکاری کارکنان صاحبکار با حسابرسان، بودجه زمانی حسابرسی، سیستم کنترل داخلی شرکت، وجود یا عدم وجود واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، تکنولوژی و فنآوری های مورد بهره گیری در شرکت و هم چنین در مؤسسه حسابرسی ، نوع و میزان خدمات ارائه شده به صاحبکار، عوامل محیطی (وضعیت اقتصادی، نرخ بهره، تورم، رقابت و ملاحظات سیاسی و قانونی) ، سطح تجربه و تخصص و شخصیت  حسابرس، وجود یا عدم وجود اقلام غیر مترقبه در شرکت،  نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی ، وضعیت شرکت در بورس اوراق بهادار، تعداد سهامداران، وجود یا عدم وجود شرکتهای فرعی و وابسته، و غیره(وردی[7]، 2007).
  در پژوهش  حاضر، از بین عوامل مختلف موثر بر گزارشگری مالی، ارتباط  بین ویژگی های زیر  با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی شرکت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد:
  [1] . Duzakin
  [2] . Sueyoshi & Mika
  [3] . Sueyoshi & Mika
  [4] . Sueyoshi & Mika
  [5] . Sueyoshi & Mika
  [6] . Wu & et al
  [7] . Verdi

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار